Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring for elevar med hørselshemming

Elevar med hørselshemming har lik rett til opplæring og eit godt skulemiljø som alle andre barn.

Tenesteomtale

Elevar med hørselshemming har rett til å få tilrettelagt opplæringstilbod gjennom heile skuletida si. Dette gjeld undervising, SFO, klasseorganisering, utstyr og bygningsmessige tilpasningar.

Skulen kan avgjere å gi opplæringa på teiknspråk. Dette blir gjort i så fall etter ei sakkunnig vurdering i samarbeid med PP-tenesta.

Målgruppe

Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule med hørselshemming.

Lover

Dette er ei lovpålagd oppgåve. Sjå spesielt

Folketrygdlova § 10-7
Barnehagelova § 38
Opplæringslova § 9a-2, 2-6, 3-9

Barnehageloven
Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger
Folketrygdloven
Opplæringslova

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Før barnet begynner i fyrste klasse bør du som forelder/føresett ta kontakt med den framtidige skulen tidlegast mogeleg for å orientere om at barnet ditt skal begynne i 1. klasse. Skulen pliktar å gi eit likeverdig tilbod, men det er ikkje nødvendig med søknad og det fattast ikkje noko enkeltvedtak frå skulen si side. 
 
Dersom eleven får tilbod om teiknspråk som språk i opplæringa, vil det skje etter ei vurdering gjort av PP-tenesta, ei såkalla sakkunnig vurdering. I så fall fattast eit enkeltvedtak, som også gir rett til å klage.
 
Dersom eleven eller foreldre meiner at skulen må gjere meir for å få det psykososiale miljøet rundt eleven til å fungere, kan dykk be skulen om å setje i gong tiltak for å forbetre miljøet. Eit slikt krav skal behandlast etter reglar for enkeltvedtak. Det betyr at når de seier i frå til skulen anten munnleg eller skriftleg, kan dykk forvente svar innan fire veker. Eit enkeltvedtak som skulen gjer, utløysar også ein rett til å klage dersom du er misfornøgd med vedtaket.
 

Høve til å klage

Dersom skulen har fatta eit enkeltvedtak anten om forbetring av det psykososiale miljøet eller opplæringa på teiknspråk, utløyser dette ein rett til å klage. Dersom du er misfornøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen/fylkeskommunen innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misfornøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen/fylkeskommunen. Blir avgjerd Oppretthalden, blir saka send vidare til statsforvaltaren (for elevar i grunnskulen) og fylkeskommunen si klagenemnd (for elevar i vidaregåande skule), som avgjer om klaga skal takast til følgje.

Tjenesten oppdatert: 24.03.2021 08:39