Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Leirskule og skuleturar

Leirskule er ein skuletur med overnatting som er ein del av opplæringa i grunnskulen. Undervisinga vil i stor grad skje utandørs, anten på fjellet eller ved sjøen der leirskulen ligg.

Tenesteomtale

Leirskule eller skuletur med minst tre overnattingar er ein del av den obligatoriske grunnskuleopplæringa.
Skulane skal sjølv kunne velje korleis turen skal organiserast ut frå lokale forhold og høve. Krava som blir stilte, er at turen må ha ei lengd på minst tre overnattingar og at ein del av aktivitetane på turen skal vere opplæring. Turen skal planleggjast saman med elevar og foreldre, og det skal takast omsyn til ulike behov blant elevane.

Målgruppe


Kriterium/vilkår

Alle elevar skal ha høve til å delta på ein leirskule eller skuletur. Det gjeld òg elevar med funksjonshemming. Du kan ikkje utestengast frå skuleturar på grunn av dårleg orden eller åtferd.

Pris for tenesta

For eleven er leirskuleopphaldet gratis.
 
For skuleturar utanom leirskule kan det koma kostnader til mat. Turen treng ikkje finansierast av skulen. Ein skuletur kan til dømes finansierast ved hjelp av dugnad, småjobber eller loddsalg.
 
Ein føresett eller ein foreldregruppe kan donera pengegåver til ein slik skuletur, men gåva må gjevast anonymt, og må koma heile elevgruppa til gode.

Samarbeidspartnarar


Lover

Sjå opplæringslova §§ 2-3, 2-15, 10-9 og 13-7b.

Opplæringslova

Vedlegg


Saksbehandling


Saksbehandlingstid


Høve til å klage


Tjenesten oppdatert: 02.08.2019 14:36