I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, for deler av eiendommen 45 gnr. bnr. 25 på Vaagan i Heim kommune. Allskog skal utarbeide planen. Hensikten med detaljplanen er å regulere ca. 18 tomter for fritidsbebyggelse. Feltet skal ivareta natur og - miljøhensyn på best mulig måte. Områdene er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel for Heim kommune og tiltaket medfører ikke krav om konsekvensutredning. 

Bilde reguleringsplan.png

----- Plangrense

Relevante dokumenter:

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

Foreløpig ROS-analyse

 

Frist for kommentarer/merknader er satt til mandag 28. des 2020.

De kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv.13A, 7047, Trondheim tlf.91376771 e-post: ellen.moe@allskog.no.