Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom

Dersom du arvar, kjøper eller tek imot fast eigedom som gåve, må du normalt søkje om konsesjon, som er løyve til å ta over eigedommen. Fast eigedom er for eksempel hus, gard eller ubebygd tomt eller andre areal. Siktemålet med konsesjonsreglane er å sikre busetjing. Det er kommunen som avgjer søknader om konsesjon.

Tenesteomtale

Eigedommar som er fritekne for konsesjon
  • Hovudregelen er at du kan ta over ein eigedom som ikkje er større enn 100 dekar og ikkje meir enn 35 dekar dyrka jord utan å søkje om konsesjon.
  • Ei tomt som er lagd ut til bustad- eller fritidsformål er også som regel friteken frå konsesjonsplikt. Dei fleste typar leilegheiter er også konsesjonsfrie.
  • Ubebygd areal som ikkje skal brukast til landbruk
  • Overtaking av eigedom frå nær familie
  • Når du som tek over eigedommen har odelsrett. Men då har eigedommen buplikt.
Som regel må du sende inn eit skjema om eigenfråsegn om konsesjonsfridom. Dette gjer du til kommunen.
 
Søkje om konsesjon
Dersom eigedommen er ein landbrukseigedom og ikkje er friteken for konsesjon, må du søkje kommunen om konsesjon.
 
Konsesjon og buplikt
Dersom du ikkje har tenkt å bu på eigedommen, må du søkje om konsesjon utan buplikt.
 

Målgruppe


Kriterium/vilkår

Søkje om konsesjon
Dersom eigedommen er ein landbrukseigedom og ikkje er friteken for konsesjon, må du søkje kommunen om konsesjon.
 
Det er ein del kriterium for å få ein slik konsesjon, blant andre:
  • at den avtalte prisen er innanfor ei samfunnsmessig forsvarleg prisutvikling
  • omsynet til busetjinga i området
  • at overtakinga tek vare på ei driftsmessig god løysing
  • at den som tek over blir rekna som skikka til å drive eigedommen
  • at overtakinga tek vare på omsynet til heilskapleg ressursforvaltning og kulturlandskapet
 

Pris for tenesta

Du må betale eit gebyr for handsaminga av søknader om konsesjon.

Samarbeidspartnarar


Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Du må bruke skjema frå Landbruksdirektoratet når du skal søkje om konsesjon. Skjemaet sender du til den kommunen som eigedommen ligg i.

Vedlegg

Kopiar av heimelsdokumentet (skøyte), kontrakt og takst skal leggjast ved dersom slike dokument finst.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Det kan vere nødvendig med synfaring og oppmåling av eigedommen. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving viss ein kan tenkje seg at du blir misnøgd med vedtaket. Viss grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen innan klagefristen for vedtakets går ut.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Viss saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når det er venta at vedtaket blir fatta.

Høve til å klage

Både du og andre med rettsleg klageinteresse kan klage viss du eller de er misnøgde med vedtaket. Fristen er tre veker frå du tok imot vedtaket. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Viss du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Lèt kommunen avgjerda stå, blir saka sendt vidare til statsforvaltaren, som avgjer om klaga skal takast til følgje.

Tjenesten oppdatert: 09.03.2021 12:24