Trafikksikkerhet handler om tiltak og strategier for å skape trygghet i trafikken. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei (2022-2025) bygger på stortingets nullvisjon for trafikksikkerhet i Norge. Planen legger frem en rekke tiltak som kan være med å øke trafikksikkerhet. Mens mange av disse tiltakene går på endring eller tilrettelegging av faktorer knyttet til det fysiske miljø er det også stort fokus på informasjonstiltak som opplæring og kompetanseheving blant innbyggerne.

Myndighetene skal legge til rette for gode veisystemer, men trafikksikkerhet er en fellesdugnad der en av de viktigste faktorene er vår egen atferd, uavhengig av om man velger å gå, sykle eller kjøre. 

Heim kommune ønsker økt fokus på trafikksikkerhet, og at alle skal kunne ferdes trygt i trafikken. Kommunen har tidligere vært sertifisert som Trafikksikker kommune og jobber nå med resertifisering.

- Vi ønsker å legge til rette for at flere kan gå og sykle til skole, jobb og fritidsaktiviteter. Trafikksikkerheten må ivaretas, slik at vi føler oss trygge i trafikken. Dette er et viktig folkehelsearbeid, som kan bidra til mindre biltrafikk og økt livskvalitet. Godt trafikksikkerhetsarbeid bidrar til å gi kommunen godt omdømme, færre skader og fornøyde innbyggere. Alt starter med oss selv, hvilke valg vi tar og holdningene våre. Det er et mål at alle barn skal ha en trygg skolevei. For å lykkes med dette viktige arbeidet, må vi samarbeide godt med innbyggere, politikere, politi, Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune og Trygg Trafikk,  forteller Trafikksikkerhetskoordinator i Heim kommune Wenke Hyttnes.

 

Det finnes flere måter for innbyggere å påvirke trafikksikkerhets tiltak. Hvem man skal ta kontakt med er ofte avhengig av hvilken offentlig instans har ansvar for akuelle veier i kommunen. Når det gjelder for eksempel fylkesveier så er det Fylkeskommunen som er rett instans å henvende seg til. Kommunen kan både søke og uttale seg om saker, men det er viktig at innbyggere også kontakter Fylkeskommunen for å bedre belyse behovet. Er det snakk om kommunale veier og eiendommer kan innbyggere ta kontakt med kommunen enten via vår innmeldingsportal eller ved å kontakte trafikksikkerhetskoordinator, Wenke Hyttnes.  

I tillegg til kunnskap om hvem man kan kontakte er det viktig for innbyggere å kjenne til hvilke muligheter de har for å søke tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Hos Fylkeskommunen kan blant annet ideelle organisasjoner og andre lokale aktører søke om trafikksikkerhetstilskudd til aktiviteter i egen kommune. Tiltakene kan eksempelvis være kampanjer, informasjonstiltak og til holdningsskapende arbeid. For mer informasjon om tilskudd fra Fylkeskommunen besøk www.trondelagfylke.no/ (info om tilskuddsøknad i 2023 kommer til våren) .

Det finnes flere gode eksempler på nyere tiltak i Heim. Blant annet er det innført 30-sone like ved Bunnpris i Valsøyfjord i tillegg til at det er satt opp nye fartshumper i området. Dette er et viktig tiltak for å forebygge ulykker. Det finnes om lag 20 store og små bedrifter langs denne fylkesveien som trafikkeres av blant annet tungtransport. Store biler må ofte rygge frem og tilbake flere ganger for å kjøre inn og ut av hovedveien. Hovedinngangen til Bunnpris var før endringen slik at besøkende gikk ut av butikken med bæreposer og handlevogner rett inn på fylkesveien der fartsgrensen var 50 km/t. 

En som kjenner godt til dette tiltaket er Solvår Skogen Sæterbø som er leder for Aksjon Fylkesveg 6182. Arbeidsgruppen, som består av representanter fra flere lokale bedrifter samt Valsøyfjord grendalag, jobber nå videre i sin dialog med Fylkeskommunen rundt andre tiltak i området.

Et annent eksempel kommer fra KIL Hemne, som har søkt Fylkeskommunen om tilskudd til lys på parkeringsplassen ved Sodvinhallen og Ånesøyan. Olav Magnus Stamnestrø fra KIL Hemne forteller at idrettslaget har fått innvilget sin søknad og er i gang med prosessen rundt påkobling av lysene. Sodvinhall er et møteplass der mange, spesielt barn, samles. For mange er stien også skoleveien. Det er viktig at området er godt belyst for å øke tryggeten og senke risikoen for ulykker.

Heim kommune har utarbeidet en ny hovedplan for veg som snart skal behandles politisk. I tillegg til trafikksikkerhetskoordinator har kommunen et tverrsektorielt trafikksikkerhetsutvalg. Utvalget jobber med trafikksikkerhetsstrategi og fungerer som rådgivende organ til politikere i Heim.

Vil du lese mer om trafikksikkerhetsarbeid i Heim kommune? Følg lenken til vår infoside!

Ideas of learning how to cross the road safely. Educational outd