Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fastlege

Alle har rett til å vere knytt til ein namngitt, allmennpraktiserande lege – ein fast lege å halde seg til.

Tenesteomtale

Fastlegen er ein allmennpraktiserande lege som har inngått avtale med kommunen om å ta del i fastlegeordninga. Alle har rett til å vere knytt til ein namngjeven, allmennpraktiserande lege. Fastlegen skal vere tilgjengeleg for pasientane sine og prioritere desse framfor personar som ikkje står på lista til legen.

Fastlegen skal òg hjelpe deg med å velje behandlingssted, dersom du skal få behandling på sjukehus.

Du kan sjølv velje kva for ein lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og vere med i fastlegeordninga. Du kan velje ein fastlege i ein annan kommune enn den du bur i. Du kan også fritt velje ein lege som ikkje er med i fastlegeordninga, men då betaler du ein høgare eigendel. Dersom du har foreldreansvar for born under 16 år, vel du også fastlege for barnet ditt. Når du er på sjukeheim, har du krav på å behalde fastlegen din, men du må bruke sjukeheimslegen så lenge du bur der.

Målgruppe

Alle som bur i Noreg. Personar med D-nummer som ikkje er asylsøkjere, har ikkje rett til fastlege.

Kriterium/vilkår


Pris for tenesta

Du betaler eigendel. Dersom du får bestille time per sms eller via internett, skal du ikkje betale noko ekstra for det.

Eigendelstaket for frikort i 2024 er 3165 kroner.

Samarbeidspartnarar


Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Så langt som det er mogeleg bør du kontakte helsetenestene digitalt eller per telefon.
Dersom fastlegen din tilbyr legetime over nett vil du sjå det når du loggar inn på helseNoreg.no. Dette blir kalla på «e-konsultasjon» og skjer med lyd, video eller tekst-samtale, for eksempel ved hjelp av ein PC, eit nettbrett eller ein telefon.
Klikk på «Start e-konsultasjon» for å begynne.

Dersom du flytter frå ein kommune til ein annan, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får eit brev frå Helsenorge om fastlegar som har ledig plass på lista i den nye kommunen. Du kan velje ein av dei, eller halde fram hos den fastlegen du allereie har.

https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege kan du søkje etter ein fastlege som du ønskjer å bruke. Du kan òg setje deg på venteliste dersom fastlegen du ønskjer ikkje er ledig.

Har du ikkje internett, ring Helsenorge på telefon 23 32 70 00. Ha fødselsnummeret ditt (11 sifre) klart før du ringer. Dei fortel deg om tilgjengelege fastlegar og set deg på lista til den fastlegen du ønskjer deg, så sant legen har ledig kapasitet

Bytet gjeld frå den første dagen i månaden etter at bytet er registrert. Du får eit brev som stadfester at du har fått ny fastlege.

Vedlegg


Saksbehandling


Saksbehandlingstid


Høve til å klage

Dersom du ikkje er nøgd med fastlegen din, kan du bruke retten til å skifte. Du har rett til å skifte fastlege inntil to gonger kvart kalenderår.

Skulle det skje ei svært alvorleg hending i samband med tenesta kan du som pårørande eller pasient sende ei varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Tjenesten oppdatert: 04.03.2024 16:04