Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bolig - Mikrohus

Vil du bu smått, enkelt og kostnadseffektivt i eit mikrohus? Reglane for å byggje eit mikrohus er enklare enn for andre hus.

Tenesteomtale

Viss du vil byggje eit mikrohus, må du framleis følgje søknadsreglane i plan- og bygningslova, men du får enklare tekniske krav og du kan sleppe å bruke ansvarleg søkjar.

Dei reglane som gjeld for både mikrohus og vanlege hus er:

 • Du må framleis søkje kommunen om løyve
 • Du må framleis følgje krava i plan- og bygningslova for løysingar for vatn, avløp, renovasjon, tilkomst og parkering.

Dei forenkla reglane er:

 • Ingen tilgjengelegheitskrav
 • Ingen krav til trapp, bu eller oppbevaringsplass
 • Enkle krav til ventilasjon
 • Ingen krav til lydisolering
 • Ingen krav til utsyn
 • Ikkje krav om bruk av ansvarleg føretak eller uavhengig kontroll.

Målgruppe

Tomteeigarar og husbyggjarar.

Kriterium/vilkår

Bygget er eit mikrohus når:

 • Bygget er frittliggjande
 • Maksimal storleik er 30 m2 BRA
 • Det er kun ei bueining
 • Det er berre éin etasje utan kjellar
 • Høyden er maksimum 4,5 meter over bakken.

Pris for tenesta

Du betaler eit gebyr for saksbehandlinga.

Lover

Sjå spesielt:

Plan- og bygningslova § 20-4, § 24-1 og § 29-5.
Byggjesaksforskrifta § 3-1 og § 14-2.
Byggteknisk forskrift § 1-2 og § 12-7.

Byggesaksforskriften (SAK 10)
Plan- og bygningsloven
Byggteknisk forskrift (TEK17)

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Sjekk arealplanane til kommunen om kvar det kan setjast opp mikrohus.

Mikrohus må ha tilfredsstillande renovasjonsløysing, tilkomst, parkering og løysingar for vatn og avløp. Også reglane om sikker byggjegrunn, avstand til nabogrense, utforming og visuelle kvalitetar gjeld for mikrohus.

Saksbehandling

Viss søknaden er fullstendig og tiltaket ikkje er i strid med reglar og planar, skal kommunen gi løyve innan ein bestemd frist (sjå under). Søkjaren og dei som eventuelt har gjort merknader får eit skriftleg vedtak. Du får alltid ei grunngiving viss det kan tenkjast at du blir misfornøgd med vedtaket.

Saksbehandlingstid

Ein søknad om løyve som ikkje medfører dispensasjon frå vilkåra skal avgjerast av kommunen innan tolv veker. Byggjesakgebyret skal reduserast med 25 % for kvar gjekk i gang med veke tidsfristen blir overskriden.

Viss det i tillegg ikkje ligg føre merknader frå naboar/motbuarar og utsegner frå anna styresmakt ikkje er nødvendig, skal kommunen avgjere saka innan 3 veker. Viss kommunen ikkje har avgjort søknaden innan utløpet av fristen, blir løyve rekna for gitt føresett at det du søkjer om ikkje er i strid med gjeldande reglar og planar.

Kommunen kan forlengje desse fristane viss saka er særleg komplisert, krev ekstra politisk avklaring eller løyve/samtykke frå andre styresmakter. Viss fristen blir forlengd, så skal søkjaren få melding om dette så fort det blir klart at fristen ikkje vil bli halde.

Høve til å klage

Viss du er misfornøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå vedtaket er motteke. Du vel sjølv om du vil at ein ansvarleg søkjar eller til dømes ein advokat skal fremje klaga for deg. Forklar kva du er misfornøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Viss du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen let vedtaket stå, blir saka send vidare til statsforvaltaren, som avgjer om klaga skal takast til følgje.

Tjenesten oppdatert: 29.06.2023 16:00

Tjenester

Dokumenter