Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Rådhuset er stengt 20.02.23

Rådhuset er stengt 20.02.23

 

Henvendelser kan rettes til sentralbordet tlf. 72 46 00 00

null

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for næringsområdet ved Klettelva

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 sendes reguleringsplan for Utbyggingsområde ved E39 Klettelva på høring og legges ut til offentlig ettersyn, med frist på seks uker for å komme med uttale.

Høringsfristen er 24.januar 2023.

Plankart kunngjøring reguleringsplan 12

Høring Handlingsplan 2023-2026/årsbudsjett 2023 og Betalingsregulativ 2023

Heim formannskap vedtok sin innstilling til handlingsplan for perioden 2023 – 2026 og årsbudsjett 2023 med tilhørende betalingssatser/betalingsregulativ 2023 for Heim kommune i møte den 21.11.22. Saksprotokoll fra møtet ble lagt ut på kommunens hjemmesider den 22.11.22.

Heim kommunevåpen skjold_blå-sølv( redigert)

Tilskudd for å fremme naturmangfold i Heim!

Det er fortsatt midler igjen i Heim kommunes tilskuddsordning for å fremme naturmangfold. Tilskuddsordningen er opprettet som en oppfølging av Kommunedelplan for naturmangfold (2018-2026). Formålet med ordningen er å:

  • gi kunnskap og skape engasjement for natur- og naturmangfold,
  • stimulere til tiltak som fremmer artsmangfold, samt
  • støtte kartlegging- og overvåkningsprosjekter.

 

Prosjekter som rettes spesielt mot barn- og unge, prosjekter som ikke dekkes av andre tilskuddsordninger og søknader fra frivilligheten blir prioritert. Kun prosjekter innen Heim kan få tilskudd. Ordningen har ingen søknadsfrist og søknader behandles fortløpende.

 

Søknader sendes postmottak@heim.kommune.no eller per post til

Heim kommune

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

Gammelbudalen. Foto: Geir Gaarder

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Haukvika Vest

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres i dag at Heim kommune i møte den 12.05.2022  i K-sak 29/22 vedtok reguleringsplan for Haukvika Vest. Hovedformålet med planen er å legge til rette for framtidig drift og utvikling av nasjonal genbank for villaks.

Link til plankart: https://arcgis.heim.kommune.no/portal/home/webmap/viewer.html?webmap=08924938ae094a56a23d9213743b9d6e

Plandokumenter finner du her: 

Vedtaket kan påklages jfr. Forvaltningsloven § 28, fristen for å klage er 3 uker fra denne kunngjøring. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller til post@heim.kommune.no

Kommunedirektøren i Heim Kommune

Haukvika vest forside

Kunngjøring - E39 Stormyra-Barhals

Formannskapet i Heim kommune behandlet i møte den 5.4.2022 forslag til reguleringsplan for E39 Stormyra-Barhals som sak 30/22. 

Heim kommunevåpen skjold_blå-sølv( redigert)

Høring - Nye gravplassvedtekter for Heim

Det er behov for å endre gravplassvedtektene i Heim kommune.
Heim kirkelige fellesråd har utarbeidet forslag til nye vedtekter som nå legges ut på høring, jf. forvaltningsloven § 37.
Fellesrådet går inn for å oppheve de gamle vedtektene når de nye trer i kraft. Det er senere år gjort endringer i Gravplassloven og Gravplassforskriften som fører til noen endringer i de lokale vedtektene.
Forslaget til reviderte vedtekter bygger på en mal fra den nasjonale gravplassrådgiveren.

Her kan du laste ned forslaget.

Høringsfristen settes til 09.05.2022. Svar på høringen kan sendes til post.heim@kirken.no.

gravstøtter_uten_navn_foto_kirkerådet (3)

Høring og offentlig ettersyn av lokal avløpsforskrift

Driftsutvalget i Heim kommune har vedtatt å legge Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann og oljeholdig avløpsvann m.m., Heim kommune, Trøndelag, ut til offentlig ettersyn og sende denne på høring.

Heim kommunevåpen skjold_blå-sølv( redigert)