Beskrivelse

Avdelingen drives i tråd med Integreringsloven og Introduksjonsloven. Lovene inneholder bestemmelser både for deltakere i introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Opplæringen er gratis for dem som har rett og plikt til opplæring. Innvandrere som ikke har rett til gratis norskopplæring tilbys plasser mot betaling, dersom det er ledig kapasitet.

Les mer om rett og plikt til opplæring her: Målgruppe for opplæring i norsk og samfunnskunnskap | IMDi

Voksenopplæringen arrangerer norskprøver, samfunnskunnskapsprøver og statsborgerprøver. Les mer om prøvene på  Forside – Kompetanse Norge.

Introduksjonsprogram

Flyktninger som bosettes i Heim kommune etter avtale med utlendingsmyndighetene, har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Det er et heltidsprogram. Målet med introduksjonsprogrammet er å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberede dem til arbeid eller utdanning.

Programmet inneholder opplæring i norsk, opplæring i samfunnskunnskap, kurs i livsmestring og arbeids – eller utdanningsrettede elementer. Deltakere med barn under 18 år deltar også på kurs i foreldreveiledning. 

Voksenopplæringen har et tett samarbeid med NAV og flyktningtjenesten der.

Les mer om innholdet i introduksjonsprogrammet her Innhold i introduksjonsprogrammet | Introduksjonsprogrammet (imdi.no)

Grunnskole for voksne

De som er over opplæringspliktig alder, og som har behov for grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, når de ikke har rett til videregående opplæring. Retten til opplæring omfatter vanligvis de fagene som er nødvendig for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne (matematikk, norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag). Opplæringen skal tilpasses den enkelte. Opplæringen er gratis for personer som har rett og som bor i Heim kommune.

Voksne som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning.

Voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter, har rett til slik opplæring.

Skole og PP-tjenesten kan informere og gi veiledning/hjelp.

Les mer om grunnskoleopplæring for voksne på UDIRS nettsider. Grunnskole for voksne (udir.no)