Beskrivelse

De som er over opplæringspliktig alder, og som har behov for grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, når de ikke har rett til videregående opplæring. Retten til opplæring omfatter vanligvis de faga som er nødvendig for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne. Opplæringa skal tilpasses den enkelte.

Voksne som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning.

Voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter, har rett til slik opplæring.

Målgruppe er voksne som er over opplæringspliktig alder og som har ufullstendig vitnemål fra grunnskolen, eller ønsker å forbedre tidligere resultater.

Skole og PP-tjenesten kan informere og gi veiledning/hjelp.

Søknad om voksenopplæring sendes Heim kommune, Trondheimsvn. 1,  7200 Kyrksæterøra, eller pr. e-post.

Introduksjonsprogram

Programmet skal gi nyankomne flyktninger/asylsøkere en grunnleggende kvalifisering i norsk, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller arbeid.

I forbindelse med at "Lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger" (introduksjonsloven) trådte i kraft 1. september 2004, har kommunen plikt til å tilby introduksjonsprogram til nyankomne utlendinger som kommunen har fattet bosettingsvedtak for. Programmet omfatter nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering og som har fått:

  • asyl
  • oppholds- eller arbeidstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktning
  • familiegjenforente til disse (etter nærmere vilkår hjemlet i lov)