Kriterier

  • Det gis etter søknad tilskudd til private veier som er 300 meter eller lengre.
  • For hver fastboende husstand fratrekkes 100 meter vei fra grunnlaget som egenandel.
  • Tilskudd gis bare til veier fram til helårsbolig, det vil si veier som må holdes åpen på vinters tid. Fritidsboliger tas ikke med i tilskuddsgrunnlaget.
  • Veilengde tas ut av kommunens kartbaser, og det gis tilskudd fra offentlig vei og fram til siste gårdstun/gårdsplass med helårsbebyggelse.
  • Antall helårsboliger som til enhver tid har personer med permanent bosted på adressen hentes ut fra analyse fra folkeregisteret på det tidspunkt søknaden behandles.
  • Tilskudd gis pr meter tilskuddsberettiget vei.
  • Dersom søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Heim kommune.
  • Ordningen administreres av kommunedirektøren over ramme for Teknisk sektor.
  • Tildeling gjennomføres ikke dersom kommunestyret ikke har bevilget midler til ordningen over driftsbudsjettet.