I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det satt av midler til den nye, sammenslåtte tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Bevilgningen vil først bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022.

For informasjon om hvem som kan søke samt søknadsprosessen kan du besøke tilskuddordningens nettside på bufdir.no. Utlysningen finner du her.

Søknadsfristen er 17.desember 2021.

Kommunen har ansvar for å rangere søknadene før de behandles hos Bufdir.