Formålet med ordningen er å

  • gi kunnskap og skape engasjement for natur- og naturmangfold,
  • stimulere til tiltak som fremmer artsmangfold, samt
  • støtte kartlegging- og overvåkningsprosjekter.

Eksempler på formål som kan motta tilskudd er temakvelder, undervisningsopplegg, kursvirksomhet, fjerning av fremmede arter, tiltak for å tilrettelegge for trua arter, tiltak for å redusere konfliktnivå mellom f.eks. private interesser og trua arter, tiltak for å bedre miljøtilstand i naturen, kartlegging av arter og viktige naturområder, overvåkning av bestander etc.

Prosjekter som rettes spesielt mot barn- og unge, prosjekter som ikke dekkes av andre tilskuddsordninger og søknader fra frivilligheten blir prioritert. Kun prosjekter innen Heim kan få tilskudd. Ordningen har ingen søknadsfrist og søknader behandles fortløpende.

 

Søknader sendes postmottak@heim.kommune.no eller per post til:

Heim kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra