Bakgrunn for sammenslåingen

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det utarbeidet en rapport for hvordan fremtidens helsetjenester burde se ut i Heim kommune. Rapporten fra arbeidsgruppen for Helse og mestring anbefalte da en enhet. Argumentene for at helse- og mestringstjenestene skulle være under felles ledelse var at det da ble lettere å tilby like tjenester uavhengig av hvor du bor i kommunen. Ved oppstart av den nye kommunen ble det likevel avgjort at kommunens helse- og mestringstjenester skulle driftes at to enheter, en på Kyrksæterøra og en på Liabø. Den nåværende økonomiske situasjonen i Heim kommune tilsier at vi må tilpasse oss et lavere forbruk, og tiltaket med å slå sammen enhetene må ses i sammenheng med dette. 

Hva betyr dette for innbyggeren

Det betyr at vi blant annet oppretter et felles forvaltningskontor (fra 1. mars) som skal tildele alle tjenestene. Vi skal fremdeles trekke inn tverrfaglig kompetanse slik som før. Det blir med andre ord mer likeverdig tildeling av tjenester uansett hvor du bor i kommunen. Vi tar det som er best fra begge områdene og unytter kompetansen som finnes, sier Eli M. Vitsø.

Hva betyr dette for de ansatte?

De ansatte får en større gruppe med ressurser å spille på, og større fagmiljø å samarbeide med. Det har vært samarbeidet godt mellom enhetene tidligere, men nå er det større muligheter for samkjøring og en kan finne mer effektive måter å fordele oppgaver mellom de ulike tjenestestedene.

Det blir en mer robust tjeneste. Lederne på både Øra og Liabø ser positivt på dette, og vil ha flere kollegaer å spille på, sier kommunalsjef Helse, mestring og familie Inger Lise Waade.

- Jeg skal være to dager på Liabø i uken, og tre dager på Øra, sier Eli M. Vitsø