Kommunene er pliktig etter § 24 i kommuneloven til å sørge for å fremlegge årsregnskap og årsberetning for revisor. Revisoren, som er uavhengig av kommunen skal da utføre en revisjon og avgi sine vurderinger og konklusjon skriftlig i form av revisjonsberetning.   

Revisjon Midt-Norge skriver i sin beretning at de mener “ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lover og god bokføringsskikk i Norge.”  

Når det gjelder budsjettavvik skriver de følgende: “basert på de utførte handlingene og innhentet bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som ir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om budsjettavvik.  

- En ren beretning er en bekreftelse på at den jobben som er gjort i kommunen og kontrollen som er utøvd av administrasjonen er bra. Vi har gode kontrollrutiner på plass, sier kommunalsjef Inger Johanne Steinveg. 

Til tross for at Inger Johanne spiller en sentral rolle vil ikke hun ta all ære for revisorens konklusjon. “Det er en stor jobb som har blitt lagt ned i hele kommunen”, forteller hun videre. 

Det neste steget er for kontrollutvalget og formannskapet å kontrollere regnskapet før det behandles i kommunestyret.