Totalt har vi mottatt 1 923 svar. Mange har lagt inn kommentarer i fritekst og det har vært både givende og krevende å analysere svar og kommentarer.

Vi ønsker å rette en stor takk til alle som har tatt seg tid til å delta i spørreundersøkelsen. I arbeidet med kommuneplan for Heim er medvirkning og innbyggeres meninger, vesentlig. En plan som får betydning for kommunen og kommunalt arbeid helt frem til 2034. Spørreundersøkelsen er et viktig bidrag og grunnlag for det videre arbeidet.

Det er vanskelig å plukke ut noen områder som mange innbyggere er spesielt opptatt av. Interesseområdene er naturlig nok preget av alder og livssituasjon, hvor man bor i kommunen og arbeidssituasjon. Noen områder derimot, kommer mange tilbake til. Det gjelder boligmarkedet, trafikk/kommunikasjon, næringseiendommer, rett kompetanse for arbeidsmarkedet og fraflytting/tilflytting. Unge voksne og mange i yrkesaktiv alder, kan godt tenke seg å flytte fra kommunen, for jobb eller annet, mens pensjonister i liten grad kan tenke seg å flytte. Det vi i Heim er mest fornøyde med og stolt over er kultur, natur og friluftsliv. Mange som eier fritidsbolig i Heim, kan tenke seg å delta i lokalsamfunnet bl.a. gjennom å stille som frivillig ved arrangement eller være med i lag og foreninger.

RESULTAT SPØRREUNDERSØKELSE INNBYGGERE

RESULTAT SPØRREUNDERSØKELSE FRITIDSBOLIGEIERE

RESULTAT SPØRREUNDERSØKELSE NÆRINGSLIV