De nye reglene

§ 3. Serverings- og skjenkesteder

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkohollovens kapittel 4 og 5, skal ikke servere alkohol etter kl. 22.00.

Serverings- og skjenkesteder i Heim kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.

§ 4. Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst en meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet.

§ 5. Plikt til bruk av munnbind ved kollektivreiser

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 6. Påbud om bruk av munnbind ved drosjetransport

Påbudet gjelder sjåfør og passasjerer for all transport med drosje i Heim kommune. Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 7. Plikt til bruk av munnbind i drosje og registrering av reisende

Passasjerer skal bruke munnbind i drosje.

Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Setet ved siden av taxisjåføren skal ikke brukes av passasjerer, og det skal være ledig plass mellom passasjerer i baksetet hvis de ikke tilhører samme husstand.

Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer

§ 8. Plikt til bruk av munnbind ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv. kunder.

Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet der dette er nødvendig for å utføre behandlingen.

§ 9. Plikt til bruk av munnbind i det offentlige rom for øvrig

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Plikten til å bruke munnbind gjelder for besøkende og ansatte i fellesarealer åpent for publikum i offentlige bygg, skoler og barnehager.

Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager i arbeidstiden.

Plikten gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. I lokaler for kultur, sport- og fritidsaktiviteter gjelder plikten ikke utøver under selve kultur eller idrettsaktiviteten.

Forskriften i sin helhet kan leses her:

Lokale regler (forskriftsfestet og må følges)

Anbefalinger

I tillegg vedtok formannskapet følgende anbefalinger:

• å unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra områder med ukontrollert utbrudd av muterte virusvarianter
• på generelt grunnlag å unngå unødige reiser som medfører nærkontakt med andre på tvers av kommunegrensene i Trondheimsregionen
• å benytte hjemmekontor når dette er mulig
• å være tilbakeholdne med private besøk

Kommunen fraråder- og legger ikke til rette for organiserte fritidsaktiviteter og trim for voksne innendørs.

Kommunen anmoder videre om:
• at treningssentrene kun tilrettelegger for innbyggere i Heim kommune. Vi forventer at registreringssystemet er egnet for eventuell smittesporing påfølgende 14 dager.