Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen arter seg i samfunnet. Livene våre i Heim leves på skolen, i barnehagen, på arbeidsplassen, i heimen, på fotballbanen og i småbåthavna. Folkehelsa skapes der vi lever og bor. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke disse faktorene. 

De siste årene har det vært stort fokus på tverrfaglighet og at folkehelsearbeid er hele kommunens ansvar. Dette vil si at alle sektorer og enheter i kommunen har et ansvar for å jobbe for god folkehelse i kommunen. 

I 2020 opprettet kommunen egne folkehelsegrupper som skal jobbe systematisk med folkehelse i Heim. Kjernegruppen, eller "Litjgruppa" som den er bedre kjent består av folkehelsekoordinatoren, kommuneoverlegen, kommunepsykolog, kommunalsjef helse, mestring og familie og leder for kultur, fritid og idrett. 

Videre er det etablert en utvidet folkehelsegruppe som består av medlemmene i kjernegruppen i tillegg til følgende personer: kommunalsjef oppvekst, leder helse og mestring, leder kultur, idrett og fritid, leder Teknisk, landbruk og miljø, leder barnevern, leder NAV Heim, leder helsestasjon, næringsrådgiveren, barnehagerådgiveren og leder for Halsa frivilligsentral i folkehelsegruppen. Denne gruppen har jevnlige møter gjennom hele året. Det er også opprettet flere temagrupper blant annet innenfor: Leve hele livet reformen og boligsosialt arbeid.

Eksternt deltar Heim kommune i flere nettverk, blant annet Program for folkehelsearbeid i Trøndelag (2017-2023) der temaet for satsningen er barn og unges psykisk helse og rus. I forbindelse med programmet har Heim kommune satt i gang prosjektet Skolens beste skolegård - uteområdet ved Sodin skole. Hovedmålet med prosjektet er å skape et attraktivt uteområde ved Sodin skole som stimulerer til fysisk aktivitet og sosialt samspill. I et folkehelseperspektiv ser en på sammenhengen mellom utforming av uteområdet og elevenes psykiske helse.

 

Alt henger sammen med alt

Illustrasjon av Camilla Ihlebæk

diagram alt er folkehelse.png

 

For mer informasjon om folkehelsearbeid i Heim kommune kan de besøke vår infosider her.