Veileder NAV

NAV Heim betjener Heim kommune og kommunens ca. 6000 innbyggere. Kontoret har omtrent 18 årsverk inklusive statlige og kommunalt ansatte. NAVs samfunnsoppdrag er å bistå næringslivet og enkeltpersoner der hovedmålet er selvforsørgelse gjennom arbeid. 

Stillingsbeskrivelse: 

- Bosetting og oppfølging av flyktninger og koordinering av dette arbeidet

- Kontakt opp imot sentrale myndigheter som IMDI og UDI

- Oppfølging av brukere og avklaring av bistandsbehov, arbeidsevne, ressurser og arbeidsmuligheter

- Kollegaveiledning innen sosialt arbeid og flyktningarbeid

- Andre oppgaver som utføres i NAV

Har du lyst til å bidra til å løse dette viktige samfunnsoppdraget?

Les mer og søk på stillingen her. 

 

Konsulent - 50 % fast stilling Helse og mestring

Helse og mestring består av 2 sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste, psykisk helse og rus, fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, institusjonskjøkken, avlastningstiltak for barn, drift av ulike omsorgsboliger, tiltak og tjenester for funksjonshemmede, trygghetsalarmer, hjelpemiddelformidling, omsorgslønn, personlig assistanse, dagsenter demente, aktivitetssenter, matombringing og merkantil avd. Enheten har høy faglig kvalitet og har gode resultater på bruker- og medarbeiderundersøkelser. 

Som konsulent hos oss i Helse og mestring vil du ha en variert arbeidsdag med en mengde ulike arbeidsoppgaver som bidrar til å "smøre hjulene" i kommunens helsetjenester. 

Les mer og søk på stillingen her.