Når avkjørselen din krysser gang- og sykkelvei.

HEKK.png

Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelvei, må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsonen.

https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/drift-og-vedlikehold/vegetasjonsrydding/