Kommunal kompensasjonsordningen - tredjedel

Formålet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjons-ordningene. Dette gjelder særlig for kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Smitteverntiltak kan være krav på avstand, plikt til karantene, smittetesting, og lignende.

Støtten skal ikke kompensere offentlige prosjekter eller kommunale tjenester.

Støtten skal ikke ha konkurransevridende effekter.

Søknader gjøres via www.regionalforvaltning.no.

Søknadsfrist er forlenget til 12. september. Søknadene behandles i Formannskapet 28. september 2021.

Våre lokale prioriteringer er som følger:

  1. Virksomheten skal være registrert i Heim.
  2. Kostnader eller omsetningssvikt som ikke er omfattet av andre kompensasjonsordninger.
  3. Bedrifter uten eller med redusert omsetning, i perioden 12.3.2020 til 31.8.2021.
  4. Foretak med ansatte. I tillegg enkeltpersonforetak og ANS der innehavers/deltakeres hovedinntekt er fra foretaket.
  5. Foretak med betydelige merutgifter i forbindelse med smitteverntiltak og nedstenging.

Tilskuddets størrelse:

  1. Maks 75 % av merutgifter pga koronatiltak. Merutgifter kan være smitteverntiltak eller faste uunngåelige utgifter.
  2. Maks 75 % av tapt omsetning pga koronarestriksjoner, uten krav til referanseperiode. (Referanseperiode er omsetning samme måned året før).

Krav til dokumentasjon, legges ved søknaden:

  1. Kopi av fakturaer/kvitteringer på merkostnader eller uunngåelige faste kostnader.
  2. Estimat på tapt omsetning – bekreftet av autorisert regnskapsfører/revisor.

 

 

Ved mange søknader innenfor kriteriene, kan det bli en sjablongmessig reduksjon av kompensasjonsbeløp.

Bagatellmessig støtte. Tilskudd innenfor regelverket for bagatellmessig støtte regnes ikke som offentlig støtte. Tilskuddet må likevel følge regelverket for bagatellmessig støtte, og det følger visse krav til hvordan tilskuddene skal gis. Bagatellmessig støtte er omtalt i kapittel 16 i veilederen, se særlig avsnitt 16.5. Det viktigste kravet er at støttegiver innhenter informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet. Dersom tilskudd gis i form av bagatellmessig støtte, tilrår vi at det ikke spesifiseres hvilke kostnader tilskuddet er ment å dekke eller kompensere for. Dette fordi det vil kunne reise "kumulasjonsspørsmål" og føre til krav om avkortning. I kommuner som har nedsatt arbeidsgiveravgift til 10,6 pst., de såkalte sone 1akommunene, regnes denne avgiftsfordelen som bagatellmessig støtte. Kommuner i sone 1a for ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift må derfor være ekstra oppmerksomme på dette.