Steg 1: Oppstartsmøte

 1. Avklar koordinatorrollen. 
 2. Inviter aktuelle samarbeidspartnere samt foresatte/barn/ungdom til et oppstartsmøte. 
 3. Definer problemstilling og planlegg mål og tiltak. 
 4. Sett dato for evalueringsmøte. 

Steg 2: Iverksett tiltak

Gjennomfør planlagte tiltak.  

Steg 3: Evaluering

Kall inn og gjennomfør et evalueringsmøte med foresatte/ungdommen.

Ta en beslutning om veien videre. 

Det er to mulige utfall av evalueringen:

 1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymring
   
 2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsettes.
  eller
  dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, og dere vurderer om det kan iverksettes andre tiltak.

 

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som angår det, og barnet sine meninger skal vektlegges.

Barne- og ungdomsteam (BUT) i Heim kommune

Heim kommune har etablert et tverrfaglig konsultativt barne- og ungdomsteam (BUT) som blant annet kan bistå ansatte i Heim kommune med tverrfaglige drøftinger av problemstillinger som angår barn, unge og deres familier. Teamet har faste møtetidspunktet annenhver uke, og er sammensatt av faste deltakere fra helsestasjonen, barnevernstjenesten, PPT og psykisk helse og rus. Teamet kan kontaktes ved sammensatte og kompliserte problemstillinger, og ved plutselig nyoppstått og/eller alvorlig bekymring. Det skal være lav terskel for å ta kontakt. Dersom dere ønsker bistand fra BUT, ta kontakt via en av de overnevnte tjenestene.

Husk samtykke for deling av opplysninger.