Steg 1: Definere bekymringen din

Når du er bekymret for et barn, må du prøve å sette ord på bekymringen du kjenner – før du tar saken videre. Dette er ikke alltid like lett, for signalene som har gjort deg bekymret kan være både vage, diffuse og vanskelige å tyde.

I menyen til høyre finner du flere KTI-verktøy som kan være til hjelp når du skal sirkle inn og avklare bekymringen din.

Steg 2: Del bekymringen med en kollega/lederen din

Del bekymringen med din med nærmeste leder. Dersom saken skal tas videre, avgjør hvem som tar kontakt med foresatte.

Steg 3: Del bekymringen med foresatte/barnet/ungdommen

Inviter og gjennomfør en samtale med foresatte/barnet.

  • gjelder dette en elev sitt fysiske og psykiske skolemiljø ( §9a-sak), senest innen 1 uke
  • ellers innen 4 uker etter bekymringen har oppstått

Til dette møtet benytter du samtaleveilederne for barn og foreldre.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som angår det, og barnet sine meninger skal vektlegges. 

Steg 4: Grunn til videre oppfølging?

Dersom det i samtale med barn og foresatte blir besluttet at det er behov for å sette i gang tiltak, gå videre til nivå 1 i veilederen. Dersom det ikke er nødvendig å sette inn tiltak, avslutt saken.

Er det behov for hente inn ekstern hjelp utenfor aktuell tjeneste, gå til nivå 2 i veilederen. Avgjør hvem som skal være ansvarlig for det vidare arbeidet (koordinator). 

Steg: 5 Avslutt saken

Dersom det ikke er grunnlag for videre oppfølging, avsluttes saken. Takk de involverte for godt samarbeid. 

Minn foresatte/barnet/ungdommen om at de er velkommen til å be om hjelp dersom det skulle oppstå nye utfordringer på et seinere tidspunkt.

Barne- og ungdomsteam (BUT) i Heim kommune

Heim kommune har etablert et tverrfaglig konsultativt barne- og ungdomsteam (BUT) som blant annet kan bistå ansatte i Heim kommune med tverrfaglige drøftinger av problemstillinger som angår barn, unge og deres familier. Teamet har faste møtetidspunktet annenhver uke, og er sammensatt av faste deltakere fra helsestasjonen, barnevernstjenesten, PPT og psykisk helse og rus. Teamet kan kontaktes ved sammensatte og kompliserte problemstillinger, og ved plutselig nyoppstått og/eller alvorlig bekymring. Det skal være lav terskel for å ta kontakt. Dersom dere ønsker bistand fra BUT, ta kontakt via en av de overnevnte tjenestene.

Husk samtykke for deling av opplysninger.