Steg 1: Henvise/opprette kontakt med hjelpetjeneste

Innhent samtykke fra foresatte/ungdommen. Ta kontakt med aktuell tjeneste. 

Steg 2: Oppstartsmøte

 • Kall inn foresatte/barn/ungdom og aktuell hjelpetjeneste til oppstartsmøte. 
 • Definer problemstillingen og bli enige om konkrete mål og tiltak.
 • Avklar hvem som skal koordinere innsatsen. 
 • Avtal tidspunkt for evalueringsmøte. 

Steg 3: Iverksett tiltak

Gjennomfør de planlagte tiltakene. 

Steg 4: Evalueringsmøte

 • Kall inn og gjennomfør et evalueringsmøte med foresatte/ungdommen.
 • Ta en beslutning om veien videre. 

Det er tre mulige utfall av evalueringen:

 1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymring
   
 2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsettes.
  eller
  dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak i samarbeidet mellom tjenestene. 
 3. Tiltakene ikke har gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra flere eksterne tjenester og drøfter videre innsats. 
  – Bestem aktuelle samarbeidspartnere og inviter de til møte på nivå 3 innen to uker.  

Om saken blir løftet videre opp på til nivå 3, er det viktig å få samtykke fra foresette til å involvera eksterne samarbeidspartnere.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som angår det, og barnet sine meninger skal vektlegges.

Barne- og ungdomsteam (BUT) i Heim kommune

Heim kommune har etablert et tverrfaglig konsultativt barne- og ungdomsteam (BUT) som blant annet kan bistå ansatte i Heim kommune med tverrfaglige drøftinger av problemstillinger som angår barn, unge og deres familier. Teamet har faste møtetidspunktet annenhver uke, og er sammensatt av faste deltakere fra helsestasjonen, barnevernstjenesten, PPT og psykisk helse og rus. Teamet kan kontaktes ved sammensatte og kompliserte problemstillinger, og ved plutselig nyoppstått og/eller alvorlig bekymring. Det skal være lav terskel for å ta kontakt. Dersom dere ønsker bistand fra BUT, ta kontakt via en av de overnevnte tjenestene.

Husk samtykke for deling av opplysninger.