Steg 1: Møte med foresatte og/eller med ungdommen, skap felles forståelse

 • Definer problemstillingen din. 
 • Inviter og gjennomfør møte med foresatte/barnet og egen tjeneste, der dere sammen definerer problemstillingen og blir enige om konkrete mål og tiltak.
 • Avklar her hvem som har ansvar for å informere barnet/ungdommen, hvordan man informerer, og hvordan en gir vedkommende mulighet til å uttale seg.
 • Avtal tidspunkt for evalueringsmøte.

Steg 2: Iverksette tiltak

Gjennomfør de planlagte tiltakene. 

Steg 3: Evaluering

 • Kall inn og gjennomfør til et evalueringsmøte med foresatte/ungdommen.
 • Ta en beslutning om veien videre. 

Det er tre mulige utfall av evalueringen:

 1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymring
   
 2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsettes.
  eller
  dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak i egen tjeneste.
  – Gå tilbake til Nivå 1 – steg 3.
 3. Tiltakene ikke har gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra eksterne tjenester og drøfter videre innsats. 
  – Bestem aktuelle samarbeidspartnere og inviter de til møte på nivå 2 innen to uker.  

Om saken blir løftet videre opp på til nivå 2, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som angår det, og barnet sine meninger skal vektlegges.

Barne- og ungdomsteam (BUT) i Heim kommune

Heim kommune har etablert et tverrfaglig konsultativt barne- og ungdomsteam (BUT) som blant annet kan bistå ansatte i Heim kommune med tverrfaglige drøftinger av problemstillinger som angår barn, unge og deres familier. Teamet har faste møtetidspunktet annenhver uke, og er sammensatt av faste deltakere fra helsestasjonen, barnevernstjenesten, PPT og psykisk helse og rus. Teamet kan kontaktes ved sammensatte og kompliserte problemstillinger, og ved plutselig nyoppstått og/eller alvorlig bekymring. Det skal være lav terskel for å ta kontakt. Dersom dere ønsker bistand fra BUT, ta kontakt via en av de overnevnte tjenestene.

Husk samtykke for deling av opplysninger.