Våre verdier:
Vi har som mål å bygge gode relasjoner i et inkluderende og trygt miljø med fokus på mestring.
Trivsel og glede i lek og læring gjør barnehagen til et godt sted å være.
Barna får utfolde seg og undre seg sammen med voksne som møter barna med velvilje, raushet, varme, nærhet, respekt og tillit. 
Vi behandler barna ulikt ut ifra personlighet og behov.
 

Ansatte Ven barnehage:

Kristi Stølen Bjørshol pedagogisk leder

Sissel myren Assistent

Merete Haugen Vuttudal enhetsleder

 

Foreldreundersøkelse 2020 – resultat for Ven barnehage

Foreldreundersøkelsen ble foretatt i februar med svarfrist 12. mars. Ved fristens utløp hadde vi fått inn

5 svar av 16 dvs, 31% oppslutning. Synd for oss at det ble så dårlig svarprosent da dette er et viktig arbeidsredskap for oss når vi skal utvikle barnehagekvaliteten.

Vi har benyttet brukerundersøkelsen fra Bedrekommune. Det er 8 hovedområder i undersøkelsen. Det er mulig å skåre tilfredshet på skala fra 1- 6.

Resultat for brukerne               4,7

Trivsel -                                    5,0

Brukermedvirkning                  4,1

Respektfull behandling           4,9

Tilgjengelighet                        4,5

Informasjon                            3,8

Fysisk miljø                            3,2

Helhetsvurdering                   4,4

Snitt totalt                               4,4

 

Vi ser at vi har skåret lavt på brukermedvirkning og informasjon. Dette tar vi med oss til foreldremøtet. Vi ønsker å dele foreldregruppen i smågrupper så kan de komme med innspill på hva de ønsker mere informasjon om og hvordan de vil motta den. De gis alltid mulighet til å komme med innspill til årsplanen på første foreldremøtet på høsten.  Pedagogiske ledere spør alltid på foreldresamtalen om det er ting foreldre er misfornøyd med. Vi er helt avhengig av et godt til barnets beste. Ikke vent til brukerundersøkelsen kommer – ta opp ting med en gang det er noe dere er uenig i eller ønsker å drøfte.  

Pr i dag har vi en Messenger -gruppe som brukes aktivt både til deling av informasjon og til å gi foreldrene innblikk i hverdagen i form av bilder. Vi ønsker å dele situasjonsbilder som beskriver aktivitetene vi jobber med. Vi har reflektert mye rundt dette i personalgruppen og øver på å bli bedre til å sette tekst til bildene som sier noe om refleksjonen vi har sammen med barna.

Når det gjelder fysisk miljø er det ingen overraskelse at vi ikke lavt skår. Fasilitetene i Ven barnehage er langt ifra optimale på nåværende tidspunkt. Vi har en gammel og nedslitt bygg som i utgangspunktet ikke er bygd som barnehage og dermed er ikke rom og fasiliteter tilpasset dagens krav til barnehage.  Storbarns avdeling har tilhold på et klasserom på skolen og har ingen mulighet for å dele seg på flere rom og heller ingen mulighet for ro og hvile.

Det har skjedd en liten forbedring siden foreldreundersøkelsen ble gjennomført og det er at avdeling tott har flyttet til bedehuset for midlertid drift der i påvente av ny barnehage.