Tiltak i hjemmet

Som hovedredregel er det best for barnet å vokse opp i sitt eget hjem. Barnevernet skal derfor alltid først vurdere om det er mulig å hjelpe familien til å fungere bedre ved tiltak i hjemmet. Barnevernet kan tilby mange forskjellige hjelpetiltak. Alle tiltak som settes i gang må begrunnes i familienes behov, og legge til rette for endringer i situasjonen eller virke lindrende i en vanskelig situasjon. Familien kan gis råd, veiledning og opplæring i tillegg til andre tiltak.

Eks på tiltak:

 • Avlastningstiltak
 • Støttekontakt
 • Besøkshjem
 • Fritidsaktiviteter
 • COS-P
 • PMTO (parent management training oregon)
 • MST (multisystemisk terapi)
 • FFT (funksjonell familieterapi)

For mer informasjon om PMTO; MST og FFT, logg inn på www.atferdssenteret.no.

Plassering utenfor hjemmet

Det vil i noen tilfeller være situasjoner der omsorgen ikke er god nok for barnet. Omsorgsovertakelse kan være frivillig eller gjort mot foreldrenes vilje. Å overta omsorgen for et barn er et svært alvorlig skritt å ta - det må derfor være svært gode grunner for at slike vedtak fattes.

 

Fosterhjem
Et fosterhjem er et privat hjem som tar imot barn og unge inn i sin familie, i kortere eller lengre tid.  Fosterforeldrene har den daglige omsorgen for barnet. Barnevernet skal i første rekke forsøke å finne fosterhjem i nær familie og nettverk. Beredskapshjem er spesielle fosterhjem som tar imot barn som må plasseres akutt.
For mer informasjon om fosterhjem: www.fosterhjem.no.

 


 

Institusjon
Det finnes følgende forskjellige typer statlige og private barneverninstitusjoner i Norge:

 • Foreldre- og barn-senter gir barn og foreldre oppfølging sammen.

 • Ungdomshjem er institusjoner for ungdom fra 13 til 18 år.

 • I tillegg finnes det spesielle institusjoner for ungdom med adferds - eller rusproblemer.

Partsrettigheter

Vedtak med foreldrenes samtykke
Leder av kommunens barneverntjeneste har myndighet til å fatte vedtak i saker hvor det er enighet mellom foreldrene og barneverntjenesten. Hvis foreldrene og barneverntjenesten er enig om at barnet for en tid skal plasseres utenfor hjemmet, kan det skje uten at barneverntjenesten formelt overtar omsorgen for barnet.

 

Vedtak uten foreldrenes samtykke
Det er først hvis forebyggende tiltak i hjemmet ikke fører fram at det kan være aktuelt å plassere barnet utenfor hjemmet. Kommunen kommer da med et forslag til vedtak. Saken avgjøres av Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker.

Det kan også fattes vedtak som pålegger foreldrene å ta imot hjelpetiltak.

Barn og foreldre har rett til samvær også etter at barnevernstjenesten har overtatt omsorgen. Utgangspunktet bør være at foreldrene skal spille en så stor rolle i livet til barnet som de er i stand til.

Fylkesnemda er domstolliknende - den ledes av 1 jurist og har 3-5 medlemmer. Både foreldre og barn får oppnevnt advokat når saken skal behandles. Det offentlige dekker advokatutgifter for sakene som behandles i fylkesnemda og ved eventuell senere behandling ved domstolene.

 

Barns partsrettigheter

Barn som har fylt 15 år, er part i saken. I saker som gjelder tiltak for barn med atferdsvansker eller tiltak for barn som er utsatt for menneskehandel, er barnet alltid part. For å gjøre partsrettigheter gjeldende må barnet forstå hva saken gjelder.

Barneverns- og helsenemnda kan innvilge et barn under 15 år partsrettigheter dersom hensynet til barnet tilsier det (jf. Barnevernslovens § 12-3).