Barnevernets hovedoppgave er å gi hjelp og støtte til barn og unge som har det vanskelig. Det innebærer at barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Se også www.barnevernet.no.

Barnevernet skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenesten til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen.

Barneverntjenesten i Heim benytter Familieråd i alle ledd i barnevernarbeidet. Følg kobling for mer informasjon om Familieråd.

Det er inngått avtale om vaktberedskap i barnevernet mellom Trondheim kommune og Barnevernstjenesten i Heim.

Avtalen omfatter vaktberedskap i barnevernet utenfor den ordinære arbeidstiden, helligdager og høytider. Avtalen gjelder fra 1.september 2016.
Kontakt vaktberedskap - tlf. 902 87 037 ; eller alarmtelefonen for Barn og Unge -  116 111

Barnevernet har ansvar for at  at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. 

Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Barn og unge skal beskyttes mot omsorgssvikt og ikke lide fysisk eller psykisk overlast. Blir barnevernet kjent med slike forhold, har det en lovbestemt plikt (Lov om barnevern, § 2-2) til å undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig sette i verk tiltak.

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har behov for det, skal barnevernet sette i verk tiltak for barnet og familien slik at barnet/ungdommen og familien får det bedre.

Barnevernets arbeid er en kombinasjon av støtte og kontroll. Barnevernet skal gi hjelp og støtte for at foresatte skal kunne klare sitt oppdrageransvar,men det har også plikt til å gripe inn dersom situasjonen for barnet ikke blir god nok i hjemmet.

Et overordnet prinsipp for barnevernets arbeid er at tiltak som settes i verk skal være til barnets beste. Hvis barn og foreldre har motstridende interesser, er det hensynet til barnet som er  avgjørende.