Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
10. mai 2022 kl. 09:40

 

Høringer

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for Haukvika Vest (genbank)

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10 legges forslag til reguleringsplan «Haukvika Vest» med plan-ID 50112019004, datert 21.04.2021 med tilhørende planbeskrivelse og bestemmelser ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Vedlagt ligger sakens dokumenter.

Eventuelle merknader sendes til Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller til post@heim.kommune.no innen 3. desember 2021.

 

Heim kommunevåpen skjold_blå-sølv( redigert)

Reguleringsplan for E39 Vinjeøra-Staurset på høring

Forslag til reguleringsplan for E39 Vinjeøra - Staurset er lagt ut på høring, med frist for merknader 12. april.

Formannskapet i Heim kommune har i møte 16.02.2021 fattet vedtak om utlegging av reguleringsplan for E39 Vinjeøra-Staurset, i medhold av §§ 3-7, 12-3 og 12-10 i plan- og bygningsloven.

Staurset Vinjeøra høring

Høring og off. ettersyn - Retningslinjer for forvaltning av regelverket etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Driftsutvalget i Heim kommune fattet i sak 53/20 vedtak om å legge dokumentet «Retningslinjer for forvaltning av regelverket etter lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag, Heim kommune» ut til offentlig ettersyn og sende dette på høring. De kommunale retningslinjene vil være førende for søknadsprosesser og saksbehandling for de saker der kommunen er myndighet etter motorferdselloven. Frist for høringsinnspill er 18.01.2021.

Møteprotokollen finner du her. Utkast til retningslinjer finner du her. Saksdokumenter legges ut til offentlig ettersyn ved Rådhuset på Kyrksæterøra og på tjenestetorget på Liabø. Høringsinnspill sendes til:

Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra.

Eller per epost til post@heim.kommune.no

Til informasjon vil Heim kommune i en overgangsperiode for de som har søkt i 2020 forlenge eksisterende tillatelser inntil 1. mai 2021. Førstegangssøknader som mottas før nye retningslinjer er vedtatt behandles etter eksisterende lovverk og gis varighet til samme dato. Søknader som mottas etter vedtak av nye retningslinjer blir behandlet i henhold til disse. 

Heim kommunevåpen skjold_blå-sølv( redigert)

Handlingsplan 2021-2024/Årsbudsjett 2021 - til off. ettersyn.

Heim formannskap har i møte 01.12.20, vedtatt sitt forslag til handlingsplan for perioden 2021-2024 og årsbudsjett 2021 med tilhørende betalingssatser/gebyrregulativ for 2021.

Forslaget er utlagt til offentlig ettersyn på Servicekontoret Kyrksæterøra og Liabø, samt ved Biblioteket avd. Kyrksæterøra og Liabø.

Dokumentene kan også leses her.

Høringsinnspill må være mottatt av kommunen innen 16.12.2020!

Heim kommunevåpen (mindre størrelse, hvit bakgrunn)

Høring på forskrift om minsteareal for jakt på artene elg , hjort og rådyr i Heim kommune

Som følge av kommunesammenslåingen kreves det at forskriftene endres.

Frist for uttale er satt til 01.09.20

Det er ikke noen endringer i denne høringen i forhold til dagens situasjon for områdene i gamle Halsa og Hemne. Noen mindre endringer er gjort i den delen av Snillfjord som er gått inn i Heim eller vil bli administrert av Heim.

Innspillene kan sendes til post@heim.kommune.no
 

Saksfremlegg

Høringsvedtak

Gjeldende forskrift Hemne

Gjeldende forskrift Halsa

Gjeldende forskrift Snillfjord

 

Heim kommunevåpen skjold_blå-sølv( redigert)

Høring av forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplan

Planstrategi og planprogram for revidering av kommuneplan for Heim - høringsutkast

Herved sendes forslag til planstrategi 2020-2024 og planprogram for revidering a kommuneplan for Heim kommune på høring. Heim formannskap har behandlet saken i møte den 23.6.2020 i sak 73/20.

 

Frist for å komme med innspill settes til 7. august 2020.

Innspillene kan leveres til post@heim.kommune.no eller leveres som skjema (finner boksen nederst på siden)

 

Høringsutkast planstrategi og planprogram kan du laste ned her. 

Heim kommunevåpen skjold_blå-sølv( redigert)