Langtidsavdelingen har 18 rom. 5 rom er noe større og kan tilpasses ektepar. Dette er en avdeling for langtidsopphold, men utskrivning kan skje hvis situasjonen tillater det. Avdelingen er delt i 2 grupper, gruppe A og gruppe B (nærmest Rovatnet). Det er ønskelig at beboeren får beholde det rommet som blir tildelt, men av ulike årsaker kan flytting bli nødvendig. Dette blir fortløpende vurdert. Et mål er at avdelingen skal være et trivelig hjem for pasientene.

Det er legevisitt vanligvis hver mandag og sykehjemslege er Andrea Løvaas.