Beskrivelse

Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning som sikrer at de psykososiale behovene til beboere ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg ivaretas systematisk. Livsglede for Eldre, som står bak Livsgledehjem, er en ideell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre. Livsgledehjem kan ses som et av tiltakene knyttet til reformen Leve hele livet der målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

 

Et Livsgledehjem er:

et hjem, hvor målet med omsorgsarbeidet er å bevare menneskeverdet og anerkjenne det unike og individuelle hos alle, uansett diagnose

et hjem som tilrettelegger for at den enkelte beboer får individuelt tilpassede aktiviteter og føler seg hjemme

et hjem som bringer årstidene inn, noe som igjen bidrar til realitetsorientering

et hjem hvor dyr er hjertelig velkommen for de som har glede av det

et hjem hvor man har det trivelig og dyrker den sunne galskapen

en arbeidsplass som har et system for å ivareta beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov

en arbeidsplass hvor alle ansatte jobber sammen som gode lagspillere for beboerens beste

en arbeidsplass hvor alle de ansatte kjenner til livsgledearbeidet, og jobber etter prinsippene for personsentrert omsorg

et fysisk og sosialt miljø som støtter opp om og er inkluderende for beboerne

et sted der generasjoner møtes og trives, og barn og unge er en naturlig del av hverdagen

et sted hvor pårørende og frivillighet er naturlige bidragsytere i hverdagen

en åpen del av lokalmiljøet, hvor mennesker ønsker å komme og være

For at vi skulle få dette sertifikatet måtte vi oppfylle ni kriterier som bidrar til å ivareta den enkelte beboers sosiale, kulturelle og åndelige behov. 

 

De ni livsgledekriteriene:

Alle ansatte på sykehjemmet skal vite om hva sertifiseringsordningen er, og hva det innebærer

Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre organisasjoner

Virksomheten skal legge til rette for at beboeren får komme ut i frisk luft en gang per uke

Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr

Virksomheten skal legge til rette for at beboeren får mulighet til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.

Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen

Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt

Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende

Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag

Hvert år må sykehjemmet resertifiseres for å kunne få beholde tittelen Livsgledehjem.

Ønsker du mer informasjon om stiftelsen Livsglede for eldre finner du på deres hjemmeside.