Heim helsesenter, avdeling Liabø tilbyr kort- og langtidsopphold til menneske som trenger heldøgns pleie og oppfølging i forbindelse med aldring, trening etter sykdom / operasjoner eller lindrende behandling ved alvorlig sykdom og død. Avlasting for menneske med særlig tyngende omsorgsoppgaver blir og gitt som korttidsplass ved helsesenteret.

Heim helsesenter, avdeling Kyrksæterøra ligger på Liabø og er bygd sammen med Liatun omsorgsboliger. 

Helsesenteret har 26 døgnplasser hvorav 6 av plassene er tilrettelagt for personer med demens.