Soløya har ifølge utkast til verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag fylke (1992) en av fylkets største gråmåkekolonier i fylket. I tillegg hekker en del andre arter, men da mer fåtallig. Hemne kommune overtok forvalteransvaret for Soløya i 2015.

 

Det er ilandsstigningsforbud på Soløya i hekkesessongen. Verneforskriften finner du her..

Link til kartutsnitt

Soløya

Soløya sett fra Røstøya