Røstøya naturreservat ligger i Trondheimsleia, mellom fastlandet i Heim og Hitra. Den er småkupert, med åser som strekker seg i retning sørvest – nordøst. Det meste av øya er skogkledd, men særlig i sørøst er det en del åpen hei og eng. Naturreservatet ble opprettet for å ta vare på et godt eksempel på de fattige furuskogene slik vi finner dem i ytre strøk av Nordmøre og Trøndelag. Ingen andre skogkledde øyer på kysten av Midt-Norge er så lite påvirket av hogst og beite. Røstøya er derfor meget verneverdig.

Det har tidligere blitt utplantet sitkagran enkelte steder på Røstøya. Sitkagran er et fremmed treslag i norsk natur og en potensiell trussel mot furuskogen i naturreservatet. Hemne kommune har gjennomført betydelig hogst av sitkagran på Røstøya de senere år.

For å ta vare på naturen på øya er det vedtatt en egen forskrift for Røstøya naturreservat. Denne finner du her..

Link til kartutsnitt

Røstøybugen

Røstøya har store furuskogsområder som er lite påvirket av menneskelig aktivitet