Naturminnet på Alstad. Furutreet ”Plassafårro”, også kalt ”Stortollo”, tilhører i dag gården Alstad i Grøtvågen i Heim. Treet står på grensen mellom de tidligere gårdsbrukene Teigen og Plassen. Ikke bare treet, men også området blir på folkemunne kalt Plassafårro, Alstadfårro eller bare Fårro. Det omfangsrike furutreet ble fredet som naturminne i 1964 og ble på vernetidspunktet anslått til å være omkring 400 år gammelt.  Hemne kommune driver skjøtsel rundt naturminnet og fjerner vegetasjon slik at treet kommer til sin rett som viktig landskapselement i Grøtvågen.

Link til kartutsnitt

Naturminne på Alstad

Naturminnet på Alstad