Heim kommune har en lang kystlinje og ytterst mot Trondheimsleia preges landskapet av skjærgård med øyer og holmer. I indre deler av kommunen preges landskapet av elvedaler og åpent fjordlandskap. Her er også Rovatnet et landemerke.    

Vegetasjonen domineres ellers av furu- og bjørkeskog i lavereliggende strøk. Langs vassdrag er ofte gråor framtredende. I underkant av 60 % av kommunen er skog- og myrarealer. Landskapet er snilt med forholdsvis myke linjer. Likevel er avstanden kort mellom fjord og fjell. Omtrent 35% av kommunen er høyfjell og her finnes mer alpin vegetasjon.