Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skjenkebevilling

Driver du et serveringssted og ønsker å servere alkohol, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Generelt

Bevilling for skjenking av alkohol gis av kommunestyret gis etter alkohollovens bestemmelser.
Før kommunestyret avgjør skal det innhentes uttalelse fra politiet.  Det kan i tillegg innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene.
Kommunen kan pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendige for å kunne ta stilling til om kravene til søker er oppfylt, herunder pålegge søkeren å legge fram finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten.
Melding om bevilling sendes politi og kommunens kontrollorgan for skjenkebevillinger.

Beskrivelse

Skjenkebevilling er en tillatelse til å servere alkohol fra et serveringssted. Du kan få bevilling for fire år om gangen.

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, du må også få en serveringsbevilling.

Innenfor en bevillingsperiode kan det skje endringer i driften eller administrasjonen av virksomheten din. Slike endringer må meldes til kommunen, da det kan bety at du trenger en ny bevilling.

Ved eierskifte må det søkes ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Målgruppe

Alle serveringssteder i kommunen. 

Kriterier/vilkår

Hvem kan søke?
Du må være en virksomhet som skal drive salg og servering av alkoholholdig drikk.

Hva slags alkohol gjelder bevillingen?
Du kan søke om bevilling til å skjenke alle alkoholtyper, det vil si, alkoholholdige drikker gruppe 1, 2 og 3.

Krav til deg som søker
Både bevillingshaver og andre som har vesentlig innflytelse på virksomheten må vise til uklanderlig vandel når det kommer til alkoholloven, annet lovverk som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Begge disse må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven.

Bare personer som har et daglig ansvar for serveringen kan oppnevnes som styrer. En styrer har som oppgave å se til at serveringen av alkoholholdig drikke skjer i henhold til regelverket. Styreren og stedfortrederen skal være kontrollmyndighetens kontaktpersoner.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.
Alle som selger eller skjenker alkoholholdig drikk må betale et årlig omsetningsgebyr. Gebyret beregnes ut fra forventet mengde omsatt alkoholholdig drikk og innkreves etterskuddsvis pr. kvartal.

Samarbeidspartnere

  • Vaktselskap/kontrollører 
  • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
  • Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokalene, spesielt kjøkken- og toalettforhold)
  • Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)

Lover

Se spesielt:
Alkoholloven §§ 1-3, 1-7, 1-7a, 1-7b og 1-7c.

Forvaltningsloven
Alkoholforskriften
Alkoholloven
Serveringsloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke på skjema fra kommunen. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Søknad.

Vedlegg

  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
  • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
  • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Eventuell skatteattest 

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet.

Saksbehandlingstid

Det må påregnes en saksbehandlingstid på inntil 8 uker.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Det henvises til Forvaltningsloven kap. VI.

"Vi lover..."

Søknad om ny bevilling skal være behandlet av Heim kommunestyre innen 60 dager fra det tidspunkt søknad er mottatt, dersom ikke særskilte grunner tilsier en lengre behandlingstid.

Kontakt

Leder Servicekontor Arnt J. Moen, tlf. 48075259.

Saksbehandler Liv M. Engvik, tlf. 95420435.

Tjenesten oppdatert: 05.04.2021 15:08