Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Salgsbevilling for alkohol

For å kunne selge alkohol i butikk må du søke kommunen om salgsbevilling.

Generelt

Bevilling for salg av alkohol gis av kommunestyret etter alkohollovens bestemmelser. Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra Politiet.
Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene.
Kommunen kan pålegge søker å dokumentere de opplysninger som er nødvendige for å kunne ta stilling til om kravene til søker er oppfylt, herunder ved behov pålegge søkeren å fremlegge finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten.
Melding om gitte bevillinger sendes politi, samt publiseres på nettsiden over bevillingshaver i Helsedirektoratet. 

Dersom avgjørelse om fornyelse av bevilling ikke er endelig avgjort innen bevillingsperiodens utløp, er bevillingen gyldig.

Beskrivelse

Salgsbevilling er en tillatelse til å selge alkohol fra butikk. Du kan få bevilling for fire år om gangen.

Innenfor en bevillingsperiode kan det skje endringer i driften eller administrasjonen av virksomheten din. Slike endringer må meldes til kommunen, da det kan bety at du trenger en ny bevilling.

Ved eierskifte må det søkes ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Målgruppe

Alle dagligvarebutikker i kommunen.

Kriterier/vilkår

Hvem kan søke?
Du må være en virksomhet som skal drive salg av alkoholholdig drikk som skal drikkes utenfor salgsstedet. Bensinstasjon eller kiosk kan ikke få salgsbevilling.

Hva slags alkohol gjelder bevillingen?
Salgsbevillingen gjelder alkoholholdig drikk gruppe 1, det vil si drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Krav til deg som søker
Både bevillingshaver og andre som har vesentlig innflytelse på virksomheten må vise til uklanderlig vandel når det kommer til alkoholloven, annet lovverk som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Begge disse må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven.

Bare personer som har et daglig ansvar for salget kan oppnevnes som styrer. En styrer har som oppgave å se til at salget av alkoholholdig drikke skjer i henhold til regelverket. Styreren og stedfortrederen skal være kontrollmyndighetens kontaktpersoner.

Pris for tjenesten

Det beregnes ikke gebyr for søknadsbehandlingen.

Lover

Se spesielt
Alkoholloven §§ 1-3, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b og 1-7c.

Alkoholforskriften
Alkoholloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du søker på søknadsskjema fra kommunen. Du kan kontakte kommunen for hjelp til å søke.

Vedlegg

  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Eventuell skatteattest 

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Klagemulighet, se Forvaltningsloven kap. VI.

"Vi lover..."

Det må påregnes en saksbehandlingstid på inntil 8 uker.

Kontakt

Servicekontoret Heim kommune:
Leder Arnt J. Moen, tlf. 480 75 259.
Konsulent Liv M. Engvik, tlf. 954 20 435.

Tjenesten oppdatert: 05.04.2021 13:48