Heim kommunes kraftfond bygger fullt ut på departementets rundskriv fra 1998 om standardvedtekter for kommunale kraftfond i vannkraftsaker (Rundskriv H-17/98).

Hovedformålet med bruken av kraftfondsmidlene er å fremme næringsetablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter.

Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom bør prioriteres.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen. Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet. Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i varige driftsmidler.

Støtte kan gis i form av lån. Videre vil det kunne stilles garanti for kommunale tiltak i den grad slike er gyldige garantiformål i.h.t. kommunelovens § 51, jf. departementets forskrifter om kommunal garantistillelse.

Kommunens strategiske næringsplan, som utarbeides i nær dialog med næringslivet, ligger til grunn for innsatsområder og prioriterte formål.

 

Eksempler på prosjekter som kan støttes er følgende:

  • Kommunalt tiltaks- og næringsarbeid

           f.eks. næringsplanlegging, etablererprosjekter, samarbeid skole/næringsliv og stedsutviklingsprosjekter.

  • Fysisk tilrettelegging for næringsvirksomhet

           f.eks. kommunal tilrettelegging av næringsarealer, fysisk stedsutvikling, infrastrukturtiltak for reiseliv, vannforsyning.

  • Bedriftsutvikling

           f.eks. etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring. markedsundersøkelser og planlegging.

  • Investering i bedrifter

           f.eks. utstyr, maskiner og bygninger ved oppstarting og utvidelser av bedrifter.

 

Søknader kan fremmes gjennom hele året ved bruk av søkeportalen på regionalforvaltning.no.

Heim kommunes vedtekter for kraftfondet: