For å bidra til en fortsatt positiv utvikling i Heim kommunes næringsliv, og derigjennom som en betydelig faktor i den totale samfunnsutviklingen, har private virksomheter etablert Heim Aktivum AS. Selskapet vil med sin kapital og sin kompetanse bidra til nyetableringer og utvikling, og særlig legge til rette for gründervirksomhet, innovasjon og nyskapning.

Heim kommune har etablert et eget næringsfond kalt Heim kommunes Innovasjonsfond med hovedformål å bidra til å stimulere og utvikle innovative gründere og bedriftsprosjekter sammen med Heim Aktivum AS. Disposisjoner fra fondet skal bidra til å løfte prosjekter fra ide- og planleggingsstadiet til sunn kommersiell aktivitet med utgangspunkt i Heim.

Støtte fra fondet kan gis som tilskudd eller lån.

Innovasjonsfondets midler skal i første rekke benyttes til tiltak som har betydning for innovativ utvikling i nystartete virksomheter lokalisert i Heim.

Midlene skal ikke brukes til å finansiere investeringer i/eller ordinær drift og vedlikehold av statlig, fylkeskommunal eller kommunal velferdsproduksjon og offentlig forvaltnings- eller forretningsvirksomhet. Det skal også utvides stor varsomhet ved vurdering av søknader som har politiske eller religiøse intensjoner.

 

Søknader kan fremmes gjennom hele året ved bruk av søkeportalen på regionalforvaltning.no.

 

Heim kommunes vedtekter for innovasjonsfondet: