Eide kommunale vannverk

Vannverket har omkring 1 500 abonnenter pr. 14.02.2023. 

Forsyningsområde
Eide - Vinjeøra, Kyrksæterøra o/omegn, Berg, Lernes, Kjønsvik, samt fram til Søa Kraftstasjon. 
Forsyner blant annet:

  • Hemne helse/legesenter 
  • Flere melke/næringsmiddelprodusenter 
  • 2 stk. tannleger 
  • Flere serveringssteder
  • 5 stk. barnehager 
  • 2 stk. skoler 

 

Vannkilde
Grunnvann fra 4 stk. løs masse brønner der 3 har høyt innhold av jern og mangan, og 1 med innslag av uhygenisk overvann ved høy vannstand

Behandling
Råvannet behandles i dag via 4 rensetrinn.

 - CO2 lufter: Her samles råvannet fra de 4 separate brønnene i en samlestokk for så å luftes i en luftekolonne der overskudds CO2 og små mengder svovelholdige komponenter luftes ut av vannet, og vannet tilføres O2. dette setter i gang en fellingsprosess av jern og mangan.

 - Marmorfilter: Det luftede vannet fordeles deretter over tre nedstrøms marmorfilter vha. pumper. Her filtreres utfelt jern og mangan, mens vannet reagerer med den knuste marmoren som stabiliserer og nøytraliserer pHen.

 - UV: Etter filtrering går det filtrerte vannet gjennom alternerende UV-anlegg for desinfeksjon, som da utgjør en av de hygieniske barrierene i anlegget.

 - Klor: Deretter tilsettes klor for ytterligere desinfeksjon før vannet fordeles på to stedlige renvannsbasseng. 

 

Ledningsnett
Ledningsnettet er  67 868 meter


Annen info
Består av 4 høydebasseng og 2 pumpestasjoner. 

 

Årlig innrapportering for Eide kommunale vannverk
Last ned rapporten for Eidsneset

 

 

Fjærlia vannverk

Vannverket har cirka 20 abonnenter per 14.02.23. Hoveddelen av abonnentene er fastboende.  

Forsyningsområde 
Boligfeltet på Fjærlia

Vannkilde
Grunnvann fra 1 stk fjellbrønn. Produksjonsmengden og kvaliteten er stabil året rundt.

Ledningsnett
Ledningsnettet er 2 375 meter

Annen info
1 vannbasseng på 70 m³

Årlig innrapportering for Fjærlia vannverk
Last ned rapporten for Fjærlia

Stamnesdalen vannverk

Vannverket har cirka 330 abonnenter pr. 14.02.2023, av dette er det en stor andel av hytteabonnenter. Forsyningsområde er Gjengstø, Heim og Belsvika.

 

Vannkilde  
Råvannsinntak på 18 meter i Oternesvatnet, et relativt lite og regulert overflatevann på rundt 180 moh.

 

Behandling
Råvann grov siles ved inntak og deretter via råvannsledning til inntakspumper ved behandlingsanlegget. Her trykkes vannet opp etter behov, men ved lav produksjon operer anlegget på selvfall. Råvannet går deretter gjennom forfilter for så å behandles av membran nanofiltreringsanlegg, bestående av 11 nanofiltreringsrør. 

Deretter klores det filtrerte vannet og pH stabiliseres og alkaliseres i marmorfilter før det slippes i stedlig rentvannbasseng på 220m³.

 

Ledningsnett
Hele ledningsnettet er forsynt vha. selfall, der det er ingen pumper eller ytterligere basseng på nettet. Lengde på ledningsnettet er 11060 meter. 

 

Annen info
1 vannbasseng

 

Årlig innrapportering for Stamnesdalen vannverk
Last ned rapporten for Stamnesdalen


Vil du vite mer om Stamnesdalen vannverk? Se på videoen over.

Staurset vannverk

Årlig innrapportering for Staurset vannverk
Last ned rapporten for Staurset

Storoddan vannverk

Vannverket har 10 abonnenter pr. 14.02.2023. Noen av disse er hytter og fritidsboliger.

Forsyningsområde
Storoddan

Vannkilde
Grunnvann fra 1 stk løs masse brønn. Kun en brønn er i bruk og den andre er fysisk frakoblet. Produksjonsmengden og kvaliteten på operative brønnen er stabil året rundt.

Behandling
Råvannet pumpes inn i råvannsbasseng fra brønn, der tilsettes det luft fra blåsemaskin og deretter pumpes ut på nett vha. redundante trykkøkningspumper. Etter trykkøkning går vannet gjennom UV og tilsettes vannglass for pH stabilisering.

Ledningsnett
Ledningsnettet er 1 604 meter

Annen info
1 vannbasseng og 1 pumpestasjon

Årlig innrapportering for Storoddan vannverk
Last ned rapporten for Storoddan

Taftøyan vannverk

Vannverket har ca. 131 abonnenter pr. 14.02.2023 der mesteparten er hyter og fritidsboliger.

Forsyningsområdet
Fra fylkesgrensen til Stavneslia

Vannkilde
Rennsjøen - Overflatevann.

Behandling
Heim kommune er abonnent til Aure kommune og Nordlandet vassverk, og kjøper ferdig behandlet drikkevann som forsyner Taftøyan vannverks abonnenter. 

Ledningsnett 
Ledningsnettet er 9 517 meter

Årlig innrapportering for Taftøyan vannverk
Last ned rapporten for Taftøyan

Valsøyfjord Vassverk

Vannverket har cirka 500 abonnenter per 14.02.23.  

Forsyningsområde 
Valsøyfjord frem til Klettelva

Vannkilde
Overflatevann fra Langvatnet ved 490 moh.

Behandling
Råvannet behandles i dag via 3 rensetrinn. 

- Forfilter: Her filtreres partikler ut vha. 2 stk. forfilter i parallell der filtrene spyles automatisk. 

- UV 1: Etter filtrering går det filtrerte vannet gjennom et alternerende UV-anlegg for desinfeksjon, som da utgjør en av de hygieniske barrierene i anlegget. 

- UV 2: Deretter går vannet gjennom en uavhengig UV i serie med det første UV-anlegget, som utgjør andre hygienisk barriere i anlegget. 

- Vannglass: Det ferdig desinfiserte vannet blir til slutt tilsatt vannglass for alkalisering, pH-justering og konservering av ledningsnettet. 

Ledningsnett
Ledningsnettet er 19 500 meter

Annen info
Vannforsyningen sikres med et større høydebasseng på Halsan, sør for Hjeldnes og ett på Otnes.  I tillegg et mindre vannbasseng på Henna og ved Utsikten hyttesenter.

Årlig innrapportering for Valsøyfjord vannverk
Last ned rapporten for Valsøyfjord

 

Vennastranda vannverk

Vannverket har 70 abonnenter pr. 14.02.2023. Noen av disse er hytter, campingplass og fritidsboliger.

Forsyningsområde
Ven

Vannkilde
Grunnvann fra 1 stk løs masse brønn og et oppkomme. Produksjonsmengden og kvaliteten er stabil året rundt.

Behandling
Råvannet pumpes inn i basseng fra brønn og naturlig fall fra oppkommet, der blandes de sammen for å heve pH. Deretter pumpes vannet gjennom UV og ut på nett til et høydebasseng for selvfall på ledningsnettet. 

Ledningsnett
Ledningsnettet er 4870 meter

Annen info
1 vannbasseng

Årlig innrapportering for Vennastranda vannverk
Last ned rapporten for Vennastranda

 

Privat vannverk

Halsabygda Vassverk SA

Samvirkeforetak, ca. 550 medlemmer

 

Forsyningsområde:
Gamle Halsa, vest for Klettelva.  Med unntak av yttersidene av Halsahalvøya og Våglandshalvøya

 

Vannkilde:
Overflatevann fra Bjønnavatnet, kote 180.  Nedbørsfelt ca. 1,5 km2.  Råvannet har et høyt innhold av humus, som gir vannet en markert brun farge

 

Behandling:
«Moldeprosessen»
, som består av følgende trinn:

  • Tilsetting av Jernkloridsulfat for felling av humus
  • Filtrering nedstrøms i 3 mediafilter, med grov antrasittsand på toppen, videre fin kvartssand og ca. 2,5 meter med knust marmor nederst. Siste laget for å øke vannets pH til ca. 8.
  • Desinfeksjonstrinn med UV bestråling, før vannet går inn på rentvannsbassenget på 300 m3

Filtrene retur-spyles en gang i døgnet for rengjøring av avsatt slam

 

Ledningsnett:

Ca. 46 km, det meste PVC ledning lagt i tidsrommet 1972 til 1977.  I nyere ledningsnett er det i større grad brukt rør av polyetylen (PE)

I tillegg til bassenget i vannbehandlingsanlegget, er det et større basseng på Liabø (480) m3. Ett på Megård (290m3), samt et mindre på Blekken 10m3

Trykkøkningsstasjoner for Glåmen og Blekken

Ledningsnett og vannbehandling overvåkes kontinuerlig med driftsovervåking fra Normatic

 

 

Kontakt Informasjon

Vassverkets vakt telefon:            71 55 83 30

Driftsleder:                                        916 27 977

Regnskapsfører:                              957 37 537