Tilkoblingssøknad

Tilkobling til kommunalt VA-nett er tiltak som skal gjennomføres av godkjent anleggsrørlegger etter levert og godkjent søknad om tilkobling. Tilkoblingssøknad sendes inn av rørlegger via vårt saksbehandlerportal. Tilkobling skal skje først etter godkjent søknad og at tilkoblingsgebyr er betalt i sin helhet.

For mer info. Se https://www.heim.kommune.no/entreprenoerportal.565858.no.html

Rørlegger kan søke om tilgang til entreprenørportalen ved å gå inn på linken oven.

Privat utslippssøknad

Rettes mot miljø og natur, Martin Georg Hanssen. 

Bestill vann- og avløpsledningskart

Private eller foretak kan bestille kart fra Vann- og avløpsetaten som viser vann- og avløpsledninger med tilhørende installasjoner.

Bestilling sendes til post@heim.kommune.no

Spesifiser godt i bestilling område, målestokk og utskriftsformat.

Meld inn feil på vann og avløp

Heim kommune har anskaffet en portal for at private og næring skal kunne gi melding om mangler og feil på kommunal eiendom og ansvarsområder, som veg, vann, avløp, gatelys, strøing, brøyting osv.

Dette systemet er ikke på plass ennå, men mer informasjon vil legges ut når dette er klart.

Motta varsler og driftsmeldinger

Heim kommune ønsker å informere de berørte direkte ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, spyling av ledningsnett, evakuering og andre forhold som krever rask informasjon. Sjekk at din kontaktinformasjon er riktig.Informasjon om varslingssystemer

Varling etter geografisk område:

Varslingssystemet er integrert med et kartsystem som gjør at vi raskt kan varsle alle som bor i et geografisk område. Ved en befolkningsvarsling går det ut SMS til mobiltelefoner og talemelding til fasttelefoner. Ved store hendelser som gjelder hele kommunen, kan vi varsle alle innbyggerne.

Les mer om hvordan systemet virker og hvordan du kan finne ut om du er oppført i varslingslisten på http://cdm.ums.no

 

Sjekk at telefonen er knyttet til din bostedsadresse

For å få best mulig treff på varslingen gjør systemet oppslag i flere register: Folkeregisteret, kommunens eiendomsregister og kontaktregisteret for offentlig forvaltning.

NB: Dersom du er reservert fra nummeropplysning, vil du ikke få melding automatisk. Det må i tilfelle legges inn opplysninger manuelt. Gå inn på  http://cdm.ums.no og følg instruksjonene der.

 

Hva bør du gjøre når du får kokevarsel fra vannverket?

i følger råd fra Folkehelseinstituttet om å anbefale koking ved mistanke om at drikkevannet kan være forurenset. Terskelen for å anbefale koking av drikkevannet er svært lav med bakgrunn i "føre-var"- prinsippet.

Ved ledningsbrudd, trykkfall eller mulig forurensning er rådet å gi kokevarsel.

Alt vann som drikkes må være kokt

Koking dreper mikroorganismer som virus, bakterier og parasitter. Vannet bør fosskoke et minutt.

En vannkoker vil normalt være tilstrekkelig.

 

Folkehelseinstituttets råd til privathusholdninger:

Foruten drikke, bør du bruke kokt vann til:

 • All mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 °C
 • Utblanding av saft, og andre produkter som drikkes eller spises
 • Isbiter
 • Kaffe
 • Skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikke skal kokes
 • Tannpuss
 • Barn bør ikke leke med vannet i hagevanningsanlegg, eller bade i barnebasseng i perioder med kokevarsel

 

Ukokt vann kan brukes til:

 • Koking av mat
 • Håndvask. Hendene vaskes med såpe, skylles og tørkes etterpå
 • Dusjing og karbad. Pass på ikke å svelge vann. Ha særlig kontroll med små barn
 • Manuell oppvask og oppvaskmaskin. Ved oppvask for hånd må oppvasken skylles med kokt, varmt vann eller tørkes godt.
 • Klesvask
 • Renhold i huset
 • Annet bruk hjemme
 • Et alternativ til kokt vann kan være flaskevann.

Vannmåler-installasjon

Denne siden er under utarbeidelse og vil være gjenstand for endring.

Vannmålere blir fra 01.01.2020 kommunale. Det vil si at kommunen bekoster ordinær installasjon av vannmåler. På grunn av at det er pålagt å installere tilbakeslagsventil for å hindre at vann strømmer tilbake fra huset og tilbake på ledningsnettet, vil dette bli installert samtidig med vannmåler.  Dersom det kreves ombygging av anlegget for å få plass til vannmåler, må abonnent selv stå for de ekstra kostnadene. 

Bestilling skal skje gjennom kommunen. Abonnent kan velge rørlegger utenfor vår avtale, men må da selv stå for ekstrakostnadene dette fører til i forhold til våre avtaler. All registrering og dokumentasjon av måler håndteres av rørlegger. 

Det er ingen årlige gebyr for å ha vannmåler montert, du betaler kun for faktisk forbruk samt ordinær abonnementsavgift.

Drikkevannskvalitet i Heim kommune

Heim kommune overvåker våre drikkevannsanlegg nøye, og tar mange prøver før vi sender vannet ut til abonnentene.

Kvalitetskravene til drikkevann er beskrevet i den nasjonale drikkevannsforskriften. Drikkevannet skal være trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge.


Lenke til drikkevannsforskriften.


 Informasjon om klor i drikkevannet.

Frakoblingssøknader

Frakobling fra kommunalt VA- nett er i utgangspunktet ikke tillatt*, men søknad om frakobling vil være en skjønnsmessig vurdering av hver enkelt sakog vil kreve særskilt tillatelse fra kommunens VA- ansvarlige før oppstart. Søknaden skal utfylles av grunneier i samråd med ansvarshavende anleggsrørlegger, og ansvarshavende rørlegger returnerer skjema til Heim kommune når arbeidet er utført.

Link til søknadsskjema.

*I følge Plan og bygningslovens (§27-1 & §27-3, 2.ledd) skal alle bygninger i nærliggende areal til kommunalt vann- og avløpsanlegg være tilknyttet offentlig ledningsnett. Driftsbygning i landbruket er unntatt dette kravet jf. Pbl. §30-1. For søknad om frakobling av kommunalt avløp vil også forurensningsloven være gjeldende.