Når du skal rive en bygning, en konstruksjon eller et anlegg, jf pbl § 20-1 e) er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Avhengig av hva som skal rives, dets størrelse og hvor de er plassert, kand det være at du:

  1. Kan rive uten å søke (altså ikke søknadspliktig).
  2. Må søke, men kan som tiltakshaver (tiltakshaver = du som eier det som skal rives) selv være ansvarlig for søknaden og rivearbeidene.
  3. Må søke og søknaden må innsendes av foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker. Prosjektering og utførelse må utføres av foretak som påtar seg ansvar som henholdsvis ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende. Eventuell kontroll må utføres av foretak som påtar seg ansvar for kontroll. Alle foretak som påtar seg ansvar må tilfredsstille krav til kvalitetssikring jf SAK10 kapittel 10 og krav til utdanning og praksis jf. SAK10 kapittel 11. Kommunen kan, jf. pbl §23-1, frita for krav om ansvarsrett der ansvarsrett anses å være unødvendig. Det vil si der risikoen er liten og konsekvensene i forhold til helse, miljø og sikkerhet er små. 

 

Viktig å være oppmerksom på:

Er bygget bevaringsverdig, jf. SAK10 § 19-3, må det innhentes uttalelse/godkjenning fra kulturminnemyndigheten, jf. SAK10 § 6-2. Er rivingen unntatt søknadsplikt, må du selv sørge for dette. Du kan finne generell informasjon om hva som er fredet eller bevaringsverdig på Riksantikvarens hjemmeside, og som oftest mer spesifikk informasjon for din eiendom på den enkelte kommunes hjemmeside.

 

For utfyllende informasjon om riving av eksisterende bygg kan du laste ned informasjonsarket under:

Informasjonsark om riving - Norsk Kommunalteknisk Forening (last ned pdf)