Beskrivelse

Kommuneplanens arealdel er en vesentlig del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk. Arealdelen skal fastlegge hva de forskjellige arealene skal kunne brukes til, slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer for enkeltområder, og slik at det raskt og enkelt kan fattes beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk. 

Kommuneplanens overordnede retningslinjer for den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling vil gå fram av kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Arealdelen er et virkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå de målene som blir vedtatt for kommunens utvikling. Arealdelen skal også ivareta nasjonale og regionale interesser. 

Aktuelt

Prosess for utarbeidelse av kommuneplanens arealdel for Heim vil igangsettes på grunnlag av vedtatt planstrategi. 

Gjeldende kommuneplan for Heim kommune

Inntil ny kommuneplan for Heim kommune er utarbeidet, vil eksisterende kommuneplan for tidligere Halsa, Snillfjord og Hemne gjelde. 

Lenke til kart.