Videre arbeid med kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel har vært ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 22.11.22 til 05.01.23. Enkelte statlige myndigheter har fått utsatt frist på grunn av stor saksmengde.

Heim kommune har begynt å registrere og behandle innkomne merknader.

Planen er at kommuneplanens arealdel behandles av formannskapet og kommunestyret i løpet av våren 2023, men dette avhenger av tilbakemeldingene fra de statlige myndighetene.

De som har kommet med innspill til kommuneplanen vil ikke få tilbakemelding på om sine innspill er lagt inn eller ikke, men må selv følge med når kommunen annonserer kommuneplanens arealdel.

Alt som har kommet inn angående kommuneplanens arealdel finnes i kommunens postliste (Journaldato er ikke nødvendigvis den dato kommunen mottok dokumentet):

Følg lenken til dokumenter knyttet til kommuneplanens arealdel

Om vindkraft

For ny kommuneplan var det innspill om fem større områder for vindkraft. Saken har vært drøftet av Arbeidsutvalget for kommuneplan, Formannskapet og Kommunestyret. Ingen av de politiske utvalgene har ønsket nye områder for vindkraft lagt inn i kommuneplanens arealdel. I den delen av gamle Snillfjord kommune som nå tilhører Heim ligger tre vindmøller tilhørende Geitfjellet vindkraftverk. Det er disse vindmøllene som plankartet og bestemmelsene viser til når det gjelder vindkraft. Ingen nye områder for vindkraft er lagt inn i forslaget til kommuneplanens arealdel.

Planforslaget

Offentlig høring av planforslaget er nå gjennomført.

Planforslaget består av mange dokumenter. For en best mulig oversikt over planforslaget og hva de ulike dokumentene beskriver, anbefaler vi at du leser dokumentene i denne rekkefølgen: