Beskrivelse

Helse og mestring avdeling Kyrksæterøra disponerer ulike boligtyper med forskjellig tjenestetilbud, til personer som av ulike årsaker ikke kan bo i eget hjem.

Leiligheter

Leiligheten leies ut med en ordinær kommunal husleieavtale. Leiligheten er å betrakte som en helt ordinær kommunal bolig

 • Leieren betaler vanlig husleie, men kan få utbetalt bostøtte 3 ganger pr. år for å kompensere deler av husleien. Dette er behovsprøvd.
 • Det følger ikke med noe utstyr til leiligheten . Alle møbler og hvitevarer må medbringes .Leietaker må ha egen innboforsikring. I Trygdebolig I er det hvitevarer i leiligheten.
 • Alle beboere i Trygdepensjonatet og Trygdebolig I er tilknyttet trygghetsalarm. Denne alarmen går direkte til betjening i boligene. Når det gjelder de øvrige trygdeboligene, blir alarm tildelt etter behov.

Tjenester

 • Et viktig prinsipp er at beboerne selv utfører de oppgaver de er i stand til . 
 • Hjelp tildeles etter lov om sosiale tjenester og kommunehelsetjenesteloven. Kartlegging av behov skjer ved hjelp av funksjonsjournal.
 • Hjelp etter kommunehelsetjenesteloven, tildeles i form av hjemmesykepleie.
 • Det er hjemmesykepleien som har det sykepleiefaglige ansvar i boligen. Det er ansatte  i Trygdepensjonatet eller Trygdebolig I som oftest er bidragsytere når det gjelder praktisk hjelp.
 • Når det gjelder praktisk bistand etter lov om sosiale tjenester får beboeren vedtak om hjelp til renhold og klesvask , hjelpen tildeles som regel etter kommunal norm  d.v.s en gang hver 14.dag. Finnes det ikke vaskemaskin, må klesvasken besørges av de pårørende selv. Her er unntaket Trygdebolig I der private klær blir vasket av ansatte i boligen og sengetøy, håndklær o.l blir leid av Fylkets Fellesvaskeri til kostpris. 
 • Rundvask må besørges av leietakeren selv.
 • Den enkelte kan enten lage seg mat selv, få mat på leilighet eller spise i fellesskap på fellesrommet. Det kan også være slik at dette varierer mellom de ulike måltider. Når det gjelder å få bringt mat til egen leilighet, er dette en tjeneste som tildeles etter nøye vurdering.
 • Har beboerne gjester , bør måltidet inntas i egen leilighet.

Pårørende

 • Det er ønskelig at pårørende som har anledning  tar del i beboernes hverdag, som for eksempel med innkjøp, økonomiske forhold og annen praktisk tilrettelegging.
 • Er det besøk i leiligheten , er det en forutsetning at besøkende rydder og vasker etter seg. De ansatte i boligene har ikke kapasitet til å rydde  etter gjester. For de som ikke har pårørende, har personalet i Trygdepensjonatet handledag hver onsdag og i Trygdebolig I kan en bestille varer mandag eller torsdag.
 • Vi ønsker ikke å ta over oppgaver som naturlig ligger til pårørende. Dette gjelder  for eksempel legetimer og annen oppfølging. Det er viktig at legetime blir bestilt av pårørende når de har anledning til å følge sine, eller at tidspunkt er avklart med betjeningen i boligene. Det er også anledning til å få med følge fra trygdekontoret når en skal til undersøkelse på OSS eller St. Olavs Hospital.
 • Når det gjelder økonomi, ser vi dette som beboer selv eller pårørende sitt ansvar. Er dette umulig blir primærkontakt / hjelpeverge behjelpelig. Hjelpeverge blir ansvarlig hvis beboer ikke er i stand til å ivareta egne interesser.

Medisinsk utstyr

 • Forbruksvarer til personlig bruk ; som kremer , bleier, urinprøveglass og lignende, skal beboerne betale selv.
 • Sårstellutstyr brukt av hjemmesykepleien dekkes av kommunen.

Medisinsk utstyr

Medisiner skal i utgangspunktet administreres av beboeren selv. Er det behov for hjelp til dette, kan hjemmesykepleien ta over administreringen . Medisinene blir da fullt ut underlagt kommunens kvalitetssikringssystem.

Vaktmester

Kommunen har 20 % stilling som vaktmester for å dekke hele kommunen. Dette har som følge at han må prioritere nøye hvilke  oppgaver han kan utføre . Ting som reparasjon av eget inventar , slik som TV, vaskemaskin o.l  er et privat ansvar, og må ordnes med for eksempel firmaet varen er kjøpt hos . Timesatsen for hjemmehjelpsvaktmester er for tiden kr. 60.- pr. time.