Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helse og miljø i barnehagen, skulen og SFO

Alle som går i barnehage og på skulen har rett til eit trygt og godt fysisk miljø.

Tenesteomtale

Barnehagen og skulen har ei aktiv plikt til å passe på at skulen har eit godt miljø, både fysisk og sosialt.
Både bygget og uteplassen skal tilpassast alle barn og elevar, også dei med funksjonsnedsetjing.
Elevane skal få ta del i planlegginga og i arbeidet for eit trygt og godt skulemiljø.
Skulen skal informere elevar og foreldre om rettane deira og om pliktene til skulen.
Elevar og foreldre kan snakke med skulen og be dei retta opp ting som ikkje fungerer bra nok. Det kan til dømes vere forhold rundt
 • uteplassen
 • inneklima, lysforhold og støynivå
 • hygiene, reingjering og smittevern
 • tryggleik.

Målgruppe

 • Barn i barnehagen
 • Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule
 • Elevar som nyttar skulefritidsordninga og leksehjelp
 • Føresette

Kriterium/vilkår


Pris for tenesta


Samarbeidspartnarar


Lover

Sjå spesielt
Folkehelseloven § 8 og § 10
Forskrift om helse og miljø i barnehagar, skular og skulefritidsordningar

Forvaltningsloven
Folkehelseloven
Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Høve til å klage

Elevar og foreldre kan snakke med barnehagen eller skulen og be dei rette opp ting som ikkje fungerer bra nok. Det kan til dømes vere forhold rundt
 • uteplassen
 • inneklima, lysforhold og støynivå
 • hygiene, reingjering og smittevern
 • tryggleik.
Barnehagen eller skulen skal ta stilling til oppmodinga innan rimeleg tid. Viss ho ikkje følgjer opp innan rimeleg tid, kan du klage til kommunen sentralt. Kommunen vil vurdere om det er grunn for å følgje opp klaga, til dømes ved tilsyn. Denne vurderinga vil vere eit enkeltvedtak som du kan klage på. Ein slik klage på kommunen blir send til statsforvaltaren.

Tjenesten oppdatert: 27.06.2023 17:26