Beskrivelse

Krav om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsbolig trådte i kraft da Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kom med ny forskrift om brannforebygging i 01.01.2016.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk er en lovpålagt oppgave jmf Brann- og eksplosjonsvernloven §11.

Kommunen, med delegert myndighet til brannvesenet, er ansvarlig for at dette blir utført

Omfatter

Eier av byggverk med fyringsanlegg har plikter ihht forskriftens §6. Kommunens/ brannvesenets plikter går frem av forskriftens §17.

Heim kommune har satt i gang arbeidet med å kartlegge alle fritidsboliger med fyringsanlegg og vil starte arbeidet med feiing og tilsyn.

Heim kommune har vedtatt en lokal forskrift som danner grunnlaget for innkreving av gebyr, forskriften ble iverksatt 01.06.2019.

Gebyr innkreves etter §4 i forskriften. Mulighet for fritak for gebyr omtales i §7 i forskriften. 

Trykk her for å lese forskriften.

Søknadsskjema for tilsyn av fritidsbolig finner du i boksen nederst på siden. 

Klage

Evt klage på feie- og tilsynsgebyr må sendes skriftlig til Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller pr. epost. Klagebehandling knyttet til gebyrer gjennomføres av kommunen. 

Da dette er en ny tjeneste som blir iverksatt og i mangel på historikk om fyringsanlegget, har feietjenesten satt opp et ressursbehov som tilsier et besøk pr 4. år.  Vi har valgt å innkreve gebyret årlig og kostnaden blir fordelt istedenfor å innkreve hele kostnaden det året besøket finner sted.