Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg så ofte det er behov for det. Det er ditt ansvar som bygningseier å sikre adkomst til og på taket.

Generelt

Krav om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsbolig trådte i kraft da Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kom med ny forskrift om brannforebygging i 01.01.2016.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk er en lovpålagt oppgave jmf Brann- og eksplosjonsvernloven §11.

Kommunen, med delegert myndighet til brannvesenet, er ansvarlig for at dette blir utført

Beskrivelse

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg så ofte det er behov for det. Hvis du har installert et nytt ildsted eller gjort store endringer på et eksisterende ildsted, må du melde fra til kommunen.

Målgruppe

Eiere av bygninger med pipe

Eier av byggverk med fyringsanlegg har plikter ihht forskriftens §6. Kommunens/ brannvesenets plikter går frem av forskriftens §17.

Heim kommune har satt i gang arbeidet med å kartlegge alle fritidsboliger med fyringsanlegg og vil starte arbeidet med feiing og tilsyn.

Heim kommune har vedtatt en lokal forskrift som danner grunnlaget for innkreving av gebyr, forskriften ble iverksatt 01.06.2019.

Gebyr innkreves etter §4 i forskriften. Mulighet for fritak for gebyr omtales i §7 i forskriften. 

Kriterier/vilkår

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Er feieren avhengig av løs stige for å komme opp på taket, skal eieren sørge for at stige er tilgjengelig. 

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se også brann- og eksplosjonsvernloven § 11 Brannvesenets oppgaver og forskrift om brannforebygging § 17.

Forskrift om brannforebygging
Brann- og eksplosjonsvernloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Eiere av helårsbolig med pipe/ildsted som er registrert i kommunens eiendomsregister, vil automatisk bli kontaktet. Du får vanligvis  varsel om feiing eller tilsyn i postkassen din dagen før. Hvis tidspunktet ikke passer, kan du avtale et nytt tidspunkt med feieren. Hvis det ikke er klargjort for feiing (enten ved at noen er til stede, stige er lagt frem eller det på annen måte er gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiingen ikke bli utført. Hvis du ikke har gjort ny avtale mens feieren er i området, må du regne med å vente til neste runde. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig!

Saksbehandling

Feieren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi deg en skriftlig tilbakemelding med frist for å rette eller frist for å gi tilbakemelding om når retting blir gjort. Tilsynsmyndigheten kan gi de nødvendige pålegg hvis dette ikke skjer.

Klagemulighet

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, så ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.

Eventuell klage på feie- og tilsynsgebyr må sendes skriftlig til Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller pr. epost. Klagebehandling knyttet til gebyrer gjennomføres av kommunen. 

Da dette er en ny tjeneste som blir iverksatt og i mangel på historikk om fyringsanlegget, har feietjenesten satt opp et ressursbehov som tilsier et besøk pr 4. år.  Vi har valgt å innkreve gebyret årlig og kostnaden blir fordelt istedenfor å innkreve hele kostnaden det året besøket finner sted. 

Kontakt

Feier 

Roy Bjarne Hartvigsen 

Epost

Tlf: 477 59 428

Tjenesten oppdatert: 04.05.2020 14:39