Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eigedomsskatt - krav om omtaksering av eigedom

Du kan krevje omtaksering av eigedommen, som vil seie at du krev at eigedomsskatten blir taksert på nytt.

Tenesteomtale

Å krevje omtaksering av ein eigedom vil seie at du i perioden mellom to alminnelege takseringar (som skjer kvart tiande år) ber om at eigedommen blir taksert på nytt, eller kommunen gjer dette på eige initiativ. Skattetaksten er den verdien huset/eigedommen er sett til, og som dannar grunnlaget for utrekninga av eigedomsskatt. Skattetaksten skal setjast til den alminnelege omsetningsverdien for eigedommen.

Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal innførast eigedomsskatt.

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er pålagt eigedomsskatt.

Kriterium/vilkår

Omtaksering skal skje dersom

  • det har skjedd ei deling av eigedommen
  • bygningar på eigedommen har brunne
  • bygningar er blitt rivne eller liknande
  • det er ført opp nye bygningar på eigedommen, eksisterande bygningar er bygd på eller det er gjort andre oppgraderingar av bygningsmassa på eigedommen.

Pris for tenesta

Når skatteytaren krev omtaksering, skal skattytaren dekkje kostnadene.

Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Samarbeidspartnarar


Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Kravet om omtaksering skal vere skriftleg og leverast til eigedomsskattekontoret.

Høve til å klage

Du kan klage (krevje overtakst) på ei omtaksering. Sjå eigen tenesteomtale av overtakst.

Tjenesten oppdatert: 25.02.2021 14:30