Skadefelling

I Heim har det de siste årene vært aktivitet av rovvilt, noe som også har ført til tap av sau på beite. Rovviltnemda vurderer årlig en kvote for betinget skadefelling som kan iverksettes ved rovviltskader. Blir det gitt tillatelse til betinget skadefelling så er det de kommunale rovviltfellingslagene som får oppdraget med å iverksette felling.
 

Rovviltberedskap

Fylkesmannens rovvilttelefon: 930 60 221

 
DNs rovvilttelefon: 977 87 000
 
Statens naturoppsyn (SNO) er ansvarlig for skadedokumentasjon og praktisk gjennomføring av bestandsregistreringer.
 
 
Ved funn av kadaver er det viktig at en melder i fra til beitelag/dyreeier. Navn og telefonnummer står som regel på innsiden av øremerket og det er satt opp informasjons plakater i beiteområdene. Merk kadaveret så godt som det lar seg