Viltforvaltningen i kommunen omfatter alle pattedyr, fugler, krypdyr og amfibier. Det overordna målet i viltloven og naturmangfoldloven er at viltet og dets leveområde skal forvaltes slik at naturen bevarer sin produktivitet og artsrikdom. Vilthensyn skal integreres i kommunal og regional planlegging, og det er utarbeidet kart over viktige viltområder for å sikre viltinteressene i arealplanlegginga.

Forvaltning av hjorteviltet

Heim har store bestander av hjort, elg og rådyr. Disse hjorteviltartene er en viktig jaktressurs, men kan også skape utfordringer som viltpåkjørsler og skader på skog og innmark.

Det er kommunen og rettighetshaverne som har ansvaret for den lokale forvaltninga av hjorteviltet. Etter hjorteviltforskriften plikter kommunen å vedta målsettinger for forvaltning og bestandsutvikling av hjorteviltet, og disse dokumentene utgjør rammeverket for den lokale hjorteviltforvaltningen.

Etter forslag fra rettighetshaverne fastsetter kommunen minsteareal, godkjenner vald, bestandsplanområder og flerårige bestandsplaner. Rettighetshaverne fastsetter selv årlige fellingskvoter med utgangspunkt i bestandsplanen. Unntaksvis kan kommunen tildele årlige fellingskvoter for områder uten bestandsplan.

Du kan lese mer om hjorteviltforvaltning på Hjorteviltregisteret sine nettsider.